uziqokela isizwe osekuyoba ngesakhe uSmakade

19.02.2014

uGenesisi 12 nezahluko ezilandelayo

(Nalo mlando okuxoxwa ngawolapha wenzeka kwelaseMesophothamya, kweliphakathi kwemifula emibili – iThigris neEfratha. UAbhram wayakhé nomndeni wakhe wonke eHaran, enhla nemifula yomibili; uSarayi umkakhe engenamntwana):

bheka:

lwasuk’ uhambo
uGenesisi 12 no 13

Imibono nemibuzo: 0 »