Xhumana nathi


  Igama nesibongo sakho

  Ikheli lakho lonyazi (eMail)

  Udaba osibhalela ngalo

  Bhala-ke:

  iViyo leziKhuthali
  oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu
  – biblia zuluensis –

  ngoMnumzane uMbongeni Mbatha, eMONDLO; noNkosikazi uLungile Khobeni (Stella Cockburn), “eMoyeni”, eMgungundlovana; noMnumzane uNjabulo Ndaba, eVlayhede, eBaQulusini; noMfundisi uFelix Khwela, kwaNtunjambili; noMfundisi uBheki Mathe, eGoli; noNkosikazi uMargaret Thoko Shabangu, eSphingo; noMfundisi uSolomuzi Mabuza, eMgungundlovu; noMnumzane uWilliam Ndabayakhe Zulu, eMONDLO kanye
  noMfundisi uDkt. uBheni wakwaKhumalo (Rev Dr Ben Khumalo-Seegelken),
  “KwaMachanca”, eJalimane.

   

  uMholi woBanjiswano:
  nguDkt uBheni wakwaKhumalo
  [Dr Ben Khumalo-Seegelken]
  „eKhaya“
  Cloppenburgerstraße 9a
  D-26135 OLDENBURG
  eJalimane/Deutschland

  00 49 441 – 770 32 330
  www.benkhumalo-seegelken.de

   

  Xhumana nathi ngencwadi yonyazi:
  biblia.zuluensis@t-online.de

   

  © Imidwebo ekulezi zingxoxo esizibhalé lapha siyeboleké koA.A. Telford noC.T.A. Maberly encwadini kaT.V. Bulpin ethi “Lost Trails of the Transvaal”, eminye kuMartin Selber encwadini yakhe ethi “Hendrik Witbooi”, kuGötz R. Richter encwadini yakhe ethi “Kamau der Afrikaner” kanye nakuDavid Bygotts kweyakhe ethi “Silly Birds of Southern Africa”.  Sibonga kakhulu!

  Imininingwane ngemithetho okuqhutshwa ngayo nanso ngezansi – ingesiJalimane. / Look here for the Impressum (in German)