Ngubani owabhala yiphi incwadi? – Nini? IThestamente elisha

18.02.2014
eVlayhedeeVlayhede

Kubabhali bezincwadi zeThestamente elisha kekho namunye owazi uJesu ngamehlo.

Kwasekwedlule iminyaka engamashumi amane uJesu abulawa ngenkathi kuqalwa kubhalwa incwadi evangeli lokuqala – ivangeli ngokukaMakhu -, kwathi kuqambe kuqalwa kubhalwa elokugcina – ivangeli ngokukaJohani -, kwase kuhlangene engamashumi ayisikhombisa afa.

Nantu uhlelo lwezincwadi eziseThestamenteni elisha ngokwelamana kwazo kanye nomzamo wokutholisisa ukuthi ngobani abazibhala1:

Nini yiphi n g u b a n i
ngokufunisela kweningi ngombono wezazi kwezenkolo
Kunjalo akunjalo
30 ukufa kukaJesu
~50 kwabaseThesalonike bokuqala ngumphostoli uPhawuli x
53 – 55 kwabaseGalathiya ngumphostoli uPhawuli x
~55 kwabaseKhorinte bokuqala ngumphostoli uPhawuli x
kwabaseFiliphi ngumphostoli uPhawuli x
uFilmoni ngumphostoli uPhawuli x
kwabaseKhorinte besibili ngumphostoli uPhawuli x
kwabaseRoma ngumphostoli uPhawuli x
~70 ivangeli ngokukaMakhu nguMakhu, owayengum- phelekezeli kaPhawuli
~80 kwabaseKholose ngumphostoli uPhawuli x
80 – 90 kumaHebheru ngumphostoli uPhawuli x
~90 ivangeli ngokukaMathewu ngumphostoli uMathewu x
ivangeli ngokukaLukha nguLukha, owayengum- phelekezeli kaPhawuli x
<- 100 iZenzo (zabaphostoli) nguLukha, owayengum- phelekezeli kaPhawuli x
iSambulo (esafikela uJohani) ngumphostoli uJohani x
kwabasEfesu ngumphostoli uPhawuli x
kwabaseThesalonike II ngumphostoli uPhawuli x
ekaPhethro yokuqala ngumphostoli uPhethro x
ekaJakobe nguJakobe, umna kaJesu, umphostoli
~100 ivangeli ngokukaJohani ngumphostoli uJohani x
uThimothi wokuqala nowesibili ngumphostoli uPhawuli x
kuThithu ngumphostoli uPhawuli x
< 2nd cent. ekaJohani 1, 2, 3 ngumphostoli uJohani x
ekaJuda nguJuda, umna kaJesu umphostoli x
> 2nd cent. ekaPethro yesibili ngumphostoli uPhethro x
Imibono nemibuzo: 0 »