Ingosi: zimnandi ngokuphindwa

nokhokho wethu namadodana akhe bafika bathola ukudla lapho, basinda endlaleni

„Baba, behluké ngani ubusuku banamuhla kubo bonke obunye?“

– zimnandi ngokuphindwa- uEksodusi wokuqala: Ngumkhosi wePhasika, idili kwabenkolo ngokwenqubo yamaJuda. Abomndeni babuthene, kuyadliwa. Umlando ngalobu busuku obubalulekile kufanele wezekwe futhi – umlando wokukhululwa ebugqilini, wokophulwa ekubhujisweni, okuwumlando oxoxwa kuphindelelwa izizukulwane ngezizukulwane. „Baba, behluké ngani ubusuku banamuhla kubo bonke obunye?“ … qhubeka

“… iziphambeko zethu!”

Emkhulekweni uJesu waseNazaletha awufundisa abalandeli bakhe, lo musho othi ” … usithethelele iziphambeko zethu!”  usemqoka ngoba wakha ubudlelwano phakathi kwabo bonke abawuthandazayo. Emhlabeni jikeleke akekho ongathi yena akasenaso isidingo sokuzishwelezela, azicelele ukuthi athethelelwe iziphambeko zakhe. Bonke abasondela koPhezukonke ngesifiso nesicelo … qhubeka

Isifundazwe saKwaZulu-Natali [KZN] e-Afrika

Isifundazwe saKwaZulu-Natali (KZN) singesinye sezifundazwe eziyisishiyagalolunye (9) ezaqanjwa kulungiselelwa ukungena kombuso wentando yeningi ngo1994.  Ngesikhathi sombuso wobandlululo ngengcindezelo yeapartheid [1948-1994] ingxenye enkulu ikakhulukazi ngezansi koThukela kwakuthiwa yiNatali, amaqwaqwasi ikakhulukazi ngenhla koThukela kanye nasemaphethelweni amadolobha aseNatali kwakuthiwa kuKwaZulu,  “homeland”. Umlando: Bengakafiki … qhubeka

Kwakungubani lowo? – uHerodi?

Kuze kube namuhla uHerodi waziwa njengombusi owayenobudlova, owayengumcindezeli. Ikakhulukazi yile ndaba „ngokubulawa kwabantwana eBhethelehema“ edala lokho.  Ziningi iziphambeko azondelwa zona uHerodi – kufanele, kodwa eyokubulawa kwabantwana eBhethlehema akaphathelene neze nayo; ayikaze yenzeke nakwenzeka.  UHolger Sonnabend, uSolwazi eziFundweni zoMlando waseMandulo eNyuvesi … qhubeka

uMosi nokuphela kwesikhathi sakhe

                      uMosi nokuphela kwesikhathi sakhe uDutheronomi 31 no 34 Ekugcineni kohambo ehlane uMosi usemi nesizwe sakwaIzrayeli maduzane-nje nasemabaleni ezwe lesethembiso; kodwa-ke naye kuthiwa akaseyukufinyelela khona ngenxa yokungabaza okuthile ake abanakho esikhathini esiphambili. Usesidonsisisa ngendlebe okokugcina isizwe ukuthi simlalele, simazise uNkulunkulu. … qhubeka

uJesu nezinyembezi, elilela umuzi waseJerusalema

 uJesu nezinyembezi, elilela umuzi waseJerusalema –  incwadi kaLuka, isahluko seshumi nesishiyagalolunye [Lk 19, 41-44]  – 41 Kwathi esesondele, ewubona umuzi, wawukhalela,   42 ethi: “Yek’ ukuba ukwazile namuhla ukukuqonda lokho okungakulethela ukuthula! Kukusithekezelwe nokho, awukuboni! 43 “Kuyofika izikhathi lapho izitha zakho … qhubeka

Unyawo alunampumulo

 uGenesisi 42 1-2 Kuthé uma noJakobe kwelaseKhenani ezwa ukuthi balambé nje, ikhona impuphu namabele kwelaseGibhithe, waphendukela emadodaneni akhe ewagqugqumezela ethi: “Nalokhu nisakazé imibombo nje nina lapha, nilindeni? Anizwa yini ukuthi eGibhithe kukhona amabele, sivinjezelwe yisomiso nje thina lapha?  Phuthumani niyosithengela … qhubeka

Qagela !

Zihlolahlole-nje uzivivinye ngolwazi kwezeNkolo Uhlelo lweViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu (biblia zuluensis)  >> https://www.biblia-zuluensis.de/            31.07.2010 Imibuzo:  1. Bafa ngasizathu sini oHananiya noSafira? A. Yiphika B. Uphuzo C. Yigciwane D. Ukukhwabanisa 2. Ngubani kokuxoxwa ngaye kwezeNkolo owayefuna … qhubeka

Agcina ekhululekile amaIzrayeli ebugqilini

Agcina ekhululekile amaIzrayeli ebugqilini uEksodusi 11 no 12  (Ngenxa yokwenqaba kukaFaro ukudedela abakwaIzrayeli bakhululeke, uNkulunkulu wasijokojela isizwe saseGibhithe, wasehlisela ubunzima nokuhlupheka iziwombe zilandelana eduze: Amanzi aphenduka igazi, bahlaselwa yimikhuhlane nayisikhonyane namaselesele, izulu labhoka ngesichotho, kwahlwa emini umnyama wabopha phezulu. Kuthé … qhubeka

Yasihlenga isizwe sayo iNkosi olakeni lwabaseGibhithe –

Yasihlenga isizwe sayo iNkosi olakeni lwabaseGibhithe – yasiweza ngelibanzi uEksodusi 14 (Emlandweni wesizwe sakubo, abakwaIzrayeli basazisa kakhulu isenzo sikaNkulunkulu wabo sokubahlenga olakeni lwabaseGibhithe, abaweze ngelibanzi, baphephe nasekuweleni kwabo ulwandle bebaleka. Yingakho nje ke isematheni lendaba kubo kuze kube namhla lokhu; … qhubeka