Biblia Zuluensis

IViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu elaziwa ngelithi yi-“Biblia Zuluensis”

  • selokhu lawuqala ngo-1996 lo msebenzi.
  • lizisuselwa phansi luthando-nje lolwimi lwesiZulu.
  • liqhutshwa yintshisekelo yokutholisisa kahle, lethekelele uZulu ulwazi, umlando, nemizekeliso equkethwe yibhaybheli.
  • liholwa yisifiso sokukhuthaza nokuxhasa imizamo yobudlelwano nokwazisana nenhlalakahle emhlabeni, kudunyiswe oPhezukonke.

IViyo leziKhuthali

  • lisebenza ngokuzinikela nangobambiswano.
  • lemukela imibono nezeluleko, libambisane nawo wonke osondelana nalo.

IViyo leziKhuthali

  • linamalungu alishumi nanhlanu aqhamuka emabandleni ehlukene.
  • lethembele emikhulekweni nasezelulekweni ukuze ufezeke umgomo wokuwuphetha, siwukhiphe, ushicilelwe, usetshenziswe masinyane umqulu wencwadi, “iBhaybheli ngesiZulu”.

logo

Xhumana nathi: eKhaya@biblia-zuluensis.de