Ingosi: ezisematheni

umlando wekwenanwa kweThestamente eliSha

umlando wekwenanwa kweThestamente eliSha

UMLANDO  WOKWENANWA  KWETHESTAMENTE  ELISHA EZILWIMINI  ZALO  ZENDABUKO nguBen Khumalo-Seegelken IsiGriki: Selokhu kwathi nhlo imibhalo equkethwe eThestamenteni eliSha iyakopishwa ihunyushwe yedluliselwe kwabanye abangakabi nayo eyabo ukuze bakwazi ukuzifundela.  Zimbalwa izincwadi zasemandulo okwandé kangaka amakhophi namawele azo njengawalena. Kuhambé kwahamba-ke kwabonakala ukuthi … qhubeka

A M A M I N I T H I: 12.-14.09.2008

Biblia  Zuluensis iViyo  leziKhuthali  oBanjiswaneni lokuHumusha  nokuBhala  kabusha  iBhaybheli ngesiZulu U M H L A N G A N O      W O N Y A K A eMtshezi naseVlayhede 12.-14.09.2008 A M A M I N I T … qhubeka

A M A M I N I T H I: 11.-13.09.2009

Biblia Zuluensis iViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu    u m h l a n g a n o   w o n y a k a eWashbhange eMaria-Ratschitz Mission 11.-13.09.2009   A M A M I N I … qhubeka

UkuBuka nokuBona ngeSo eliSha

UkuBaluleka koHlangothi okuBukwa nokuBonwa ngalo nguWilhelm Schmid* Aké sithi uyazihambela-nje, ushayela imoto. Njalo-nje uma ujika empambanweni yemigwaqo kufanele uqaphelisise: kungase kuqhamuke-nje esikhaleni ogibele ibhaysikili. Kwakungabakuhle kangakanani emhlabeni ukuba babengekho laba bamabhaysikili okulokhu kufanele kuhlalwe beqashelwe! Bedlula-nje nòma irobhothi libomvu, okucishe kungalokothi-nje … qhubeka

Salalelisisa safunda

IBhaybheli elisha ngokukaLuther lizama ukubuyela esiJalimaneni sakhe umCanduli nguReinhard Bingener* Okhulumayo 1: UMartin Luther washeshisa esenqabeni, iWartburg. Phakathi noDisemba ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amabili nanye [1521] waqala umCanduli elapho ayecashelé khona ukuhumusha iThestamente eliSha. Kwedlula-nje amasonto ayishumi nanye – ithuba … qhubeka

uCandulo [iReformation]

UMkhosi wokuCandulwa kabusha kweMfundiso neNqubo kwezeNkolo yobuKhristu [uCandulo | iReformation] ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesikhombisa [2017] ngumcimbi ozobe ubaluleké kakhulu kezokuthuthukiswa kokwaziswa kwamasiko eminyakeni ezayo. Akukho nokuncane kwezomphakathi emhlabeni-jikelele okungazange kuguquke, kucandulwe kabusha, ekuthintaneni noMartin Luther noCandulo [iReformation]. Kushaywa phansi, … qhubeka

“Umuntu phaqa!” – uMartin Luther emehlweni kaHeinrich Heine

Kwathi umlobi wezinkondlo uHeinrich Heine enxuswa eParis ngowe-1834 ukuthi achazele abaseFransi ngomlando wezolwazi nezenhlakanipho kwelaseJalimane, waqala ngoMartin Luther [1483-1546]: Ngenxa yokubambelelisisa kwakhe eMbhalweni oNgcwele nguyena owabangumsunguli wenkululeko yokuzicabangela okwathi nangamaculo akhe enkolo waba ngumsunguli wobuchwepheshe kwezokuloba eJalimane – „umuntu phaqa“, … qhubeka

Nzalo yeNkululeko*,

Nzalo yeNkululeko*, kunini wawucindezelwe! Memeza, uklabalaze, ukhuz’ umhlolo! Sondela uzithathele ilungelo lakho! Awusabeleselwe muntu okuphoqelela ukuthi unqonqothe emnyangweni ongemuba. Akusekho mthetho okubandlululayo ezitimeleni Ongakuphoqela ezikolweni ezinobandlululo okufundwa khona kuguqwe phansi. Imifula yakwelakithi, izintaba nogu lolwandle ngolwakho, awusenqatshelwe khona. Klabalaz’ ukhuz’ … qhubeka

NGAMAKHOLWA LA – ngokusho kwawo*;

  aseswenkile aseconsa ngeSonto, egabiselana, ehlabekisana ezinkonzweni. Emithemelezweni yemikhuleko yawo, – oNontandakubukwa – adumisa amkhonzayo ngesabelo sawo: Abacindezeli, oKhayakhulu. AmaKholwa – Izigqili zawo zikhonza kwelinye iBandla lapho zishunyayezwa khona ukuthobela nokudumisa ababusi bazo! AmaKholwa – azidabulela aphisane ngokubona umhlaba kaSmakade nezilwandle zonkana … qhubeka

IZaba zokuXolelana nokuBuyisana emaSangweni aseSodoma

UbuNzima bokuZama ukuNqoba uBubi ngokweNza okuHle – nguKlaus Eulenberger* – Umlobi: UAbhraham, lo mnumzana okuxoxwa ngaye ebhaybhelini, uvela emajukujukwini omlando wasemandulo ongaqondakalisisi. Usaziwa ngelithi Abhram [„uBaba ohloniphekile“] ngenkathi izwi elithile lithi kuye: Phuma ulishiye elakini, uye ezweni engiyokukhombisa lona. Lithi-ke: … qhubeka