umlando wekwenanwa kweThestamente eliSha

umlando wekwenanwa kweThestamente eliSha

UMLANDO  WOKWENANWA  KWETHESTAMENTE  ELISHA EZILWIMINI  ZALO  ZENDABUKO nguBen Khumalo-Seegelken IsiGriki: Selokhu kwathi nhlo imibhalo equkethwe eThestamenteni eliSha iyakopishwa ihunyushwe yedluliselwe kwabanye abangakabi nayo eyabo ukuze bakwazi ukuzifundela.  Zimbalwa izincwadi zasemandulo okwandé kangaka amakhophi namawele azo njengawalena. Kuhambé kwahamba-ke kwabonakala ukuthi … qhubeka

umlando wekwenanwa kwezincwadi zeThestamente eliDala

UMLANDO WOKWENANWA   KWEZINCWADI   ZETHESTAMENTE   ELIDALA ZITHATHWA  OLWIMINI   LWAZO   LWENDABUKO nguBen Khumalo-Seegelken Liwelela neno-nje ibhaybheli ngokufika kwabaqhamuka eYurophu kuleli ikakhulukazi kusukela onyakeni we-1652 nangokungena kwabeNtumo kwelakwaZulu ikakhulukazi ngesikhathi sombuso wenkosi uMpande (1840-1872), sekukaningi lihunyushwa, libukezwa, libhalwa kabusha, ledluliselwa phambili. Lifika-nje kithi … qhubeka

A M A M I N I T H I: 12.-14.09.2008

Biblia  Zuluensis iViyo  leziKhuthali  oBanjiswaneni lokuHumusha  nokuBhala  kabusha  iBhaybheli ngesiZulu U M H L A N G A N O      W O N Y A K A eMtshezi naseVlayhede 12.-14.09.2008 A M A M I N I T … qhubeka

A M A M I N I T H I: 11.-13.09.2009

Biblia Zuluensis iViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu    u m h l a n g a n o   w o n y a k a eWashbhange eMaria-Ratschitz Mission 11.-13.09.2009   A M A M I N I … qhubeka

„Kuyazifanela-nje? Osacindezelwe Nokhululekile? – ezeNkolo eMshikashikeni waNsukuzonke“

UMfundisi uKlaus Eulenberger wasemzinikazi iHamburg kwelaseJalimane usethulela lapha udaba oluqukethe imibono nolwazi oluvela ocwaningweni olujulile alwenzile ngomkhuba owaziwayo wokuhlukumezana nokucindezelana nokugqilazana emphakathini nasemhlabeni jikelele. UMfundisi uEulenberger ulweneka lolu daba elususela eNkolweni ngokwenqubo yesiJuda [esethestamenteni elidala ebhaybhelini], edlulele ekuphathekeni kwalo eNkolweni … qhubeka

Kuyasetshenzwa 2010

Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuqonda isiHebheru

Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuqonda isiHebheru | Learning together to read and understand Hebrew Izinyathelo eziyishumi nambili zokuqala The first twelve steps 1. Incwadi yesiHebheru uyivula uyihlanekezele – ikhasi lokuqala yileli lokugcina You open a Hebrew book and start reading from … qhubeka

UkuBuka nokuBona ngeSo eliSha

UkuBaluleka koHlangothi okuBukwa nokuBonwa ngalo nguWilhelm Schmid* Aké sithi uyazihambela-nje, ushayela imoto. Njalo-nje uma ujika empambanweni yemigwaqo kufanele uqaphelisise: kungase kuqhamuke-nje esikhaleni ogibele ibhaysikili. Kwakungabakuhle kangakanani emhlabeni ukuba babengekho laba bamabhaysikili okulokhu kufanele kuhlalwe beqashelwe! Bedlula-nje nòma irobhothi libomvu, okucishe kungalokothi-nje … qhubeka

Salalelisisa safunda

IBhaybheli elisha ngokukaLuther lizama ukubuyela esiJalimaneni sakhe umCanduli nguReinhard Bingener* Okhulumayo 1: UMartin Luther washeshisa esenqabeni, iWartburg. Phakathi noDisemba ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amabili nanye [1521] waqala umCanduli elapho ayecashelé khona ukuhumusha iThestamente eliSha. Kwedlula-nje amasonto ayishumi nanye – ithuba … qhubeka

uCandulo [iReformation]

UMkhosi wokuCandulwa kabusha kweMfundiso neNqubo kwezeNkolo yobuKhristu [uCandulo | iReformation] ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi nesikhombisa [2017] ngumcimbi ozobe ubaluleké kakhulu kezokuthuthukiswa kokwaziswa kwamasiko eminyakeni ezayo. Akukho nokuncane kwezomphakathi emhlabeni-jikelele okungazange kuguquke, kucandulwe kabusha, ekuthintaneni noMartin Luther noCandulo [iReformation]. Kushaywa phansi, … qhubeka

“Umuntu phaqa!” – uMartin Luther emehlweni kaHeinrich Heine

Kwathi umlobi wezinkondlo uHeinrich Heine enxuswa eParis ngowe-1834 ukuthi achazele abaseFransi ngomlando wezolwazi nezenhlakanipho kwelaseJalimane, waqala ngoMartin Luther [1483-1546]: Ngenxa yokubambelelisisa kwakhe eMbhalweni oNgcwele nguyena owabangumsunguli wenkululeko yokuzicabangela okwathi nangamaculo akhe enkolo waba ngumsunguli wobuchwepheshe kwezokuloba eJalimane – „umuntu phaqa“, … qhubeka

Nzalo yeNkululeko*,

Nzalo yeNkululeko*, kunini wawucindezelwe! Memeza, uklabalaze, ukhuz’ umhlolo! Sondela uzithathele ilungelo lakho! Awusabeleselwe muntu okuphoqelela ukuthi unqonqothe emnyangweni ongemuba. Akusekho mthetho okubandlululayo ezitimeleni Ongakuphoqela ezikolweni ezinobandlululo okufundwa khona kuguqwe phansi. Imifula yakwelakithi, izintaba nogu lolwandle ngolwakho, awusenqatshelwe khona. Klabalaz’ ukhuz’ … qhubeka

NGAMAKHOLWA LA – ngokusho kwawo*;

  aseswenkile aseconsa ngeSonto, egabiselana, ehlabekisana ezinkonzweni. Emithemelezweni yemikhuleko yawo, – oNontandakubukwa – adumisa amkhonzayo ngesabelo sawo: Abacindezeli, oKhayakhulu. AmaKholwa – Izigqili zawo zikhonza kwelinye iBandla lapho zishunyayezwa khona ukuthobela nokudumisa ababusi bazo! AmaKholwa – azidabulela aphisane ngokubona umhlaba kaSmakade nezilwandle zonkana … qhubeka