Salalelisisa safunda

16.10.2016

IBhaybheli elisha ngokukaLuther lizama ukubuyela esiJalimaneni sakhe umCanduli
nguReinhard Bingener*

incwadi

Okhulumayo 1: UMartin Luther washeshisa esenqabeni, iWartburg. Phakathi noDisemba ngowenkulungwane namakhulu amahlanu namashumi amabili nanye [1521] waqala umCanduli elapho ayecashelé khona ukuhumusha iThestamente eliSha. Kwedlula-nje amasonto ayishumi nanye – ithuba lokukhuthala okumangalisayo, wayesezihumushé zonke ezingamashumi amabili nesikhombisa [27] zeThestamente eliSha.

Kuthé-ke uLuther esephindela eWittenberg ngoMashi, wayesewuphethile umbhalo wakhe. Kwethwasa ihlobo-nje, wawusishicilelwa, ugxotshwa; ngokuvulwa koMbukiso weziNcwadi waseLeipzig ekwindla yase isezandleni le ncwadi eyabizwa ngokuthi yiThestamente langoSebthemba. Yathengwa ubuthaphuthaphu eLeipzig; izinkulungwane ezintathu [3 000] zayo ezazigxotshwé kuqala, zathengwa, akwasala nanye. Kwalandela ezinye ngokushesha. Ngokuhunyushwa nguLuther laqala ibhaybheli ukuba yincwadi kawonkewonke.

0

Okhulumayo 2: Eminyakeni engamakhulu amahlanu asedlula, uMbukiso wenziNcwadi waseLeipzig isiyedlulwa nguMncintiswano weziNcwadi waseFrankfurt esikhundleni esiphambili. Ekuvulweni koMbukiso weziNcwadi eFrankfurt-am-Main iSonto lamaKhristu ngokoCandulo [lamaPhrotestanti] eJalimane (iEKD) lizobe lethula ezinsukwini ezimbalwa ezizayo ibhaybheli elihunyushwé kulandelwa isibonelo sikaLuther, elibukezwé ngokuphelele. Ukubukezwa kwalo mbhalo kuyingxenye yamcombi wokugubha ukuhlangana konyaka wamakhulu amahlanu [500] kusukela ngomhla woCandulo zingamashumi amathathu nanye kuOkthoba.

Kwakukade kuhloswé ukwedlulisa amehlo-nje, kuhlolwe lelo bhaybheli ngokukaLuther. Izinguqulo kwakuthiwe ziyokwenziwa-nje kuphela lapho okuyobonakala kuphoqeké khona ukuthi zenziwe, kulandelwa imiphumela emisha yocwaningo ngokolwazi eminyakeni eyisithupha eyedlule.

Ngokuhamba kwesikhathi wanda umsebenzi wedlula okwakuhloswé ekusukeni kwawo.

Ebhaybhelini elisha ngokukaLuther kuzoba nezinguquko ezingeqedwa ikakhulukazi ezindimeni ezibalulekile. Ezincwadini ezithile zebhaybheli umbhalo uzobe usuhunyushwé kabusha. UMbhishobhi wesiFundazwe saseThuringeni [khona kwelaseJalimane] osewathatha umhlalaphansi, uMbhishobhi uChristoph Kaehler, obengumphathisihlalo woMkhandlu obuHola loMkhankaso, uthi

emavesini ayizinkulungwane ezingamashumi amathathu nesihlanu
namakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalombili
[35 598]
ebhaybheli,
ayizinkulungwane eziyishumi nanhlanu
namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu
[15 785]
aguquliwe, alotshwa kabusha.

0

Ayingxenye yamashumi amane nane ekhulwini [44%] lawo mavesi abukeziwe, nòma-ke zingengakanani izinguquko ezenziwe. UKaehler uyabika-ke ukuthi kwenziwa yini ukuthi lokhu ukwedlulisa amehlo-nje okwakuhlosiwe kugcine sekuwukubukeza:

Ukuze kusebenzeke kahle eMikhandlwini eyahlukene, kwamiswa izingqwembe okwalotshwa kuzo lelo nalelo vesi ngesiHebheru noma ngesiGrikhi kanye nangendlela elifundeka ngalo ebhaybhelini ngokukaLuther kusukela ekubukezweni kwalo ngowenkulungwane namakhulu ayisishiyagalolunye namashumi esishiyagalombili nesine [1984]. Kulezo zingqwembe kwakulotshwé yonke enye indlela uMartin Luther ake ayihumusha ngayo ndima yebhaybheli ngaleso sikhathi esiphambili [1521- …]. UKaehler-ke uthi, ekuqhathaniseni kwakuzwakalisisa ngcono okwakukade kulotshwé ngumCwaningi kunale ndlela esilandelwa kusukela ekubukezweni kowe-1984, nòma yemukeleké ngokungabuzwa emabandleni nasemphakathini.

0

Okhulumayo 1: Lizifaka otavataveni-ke nokho isonto lamaphrothestanti [iEKD] ngalo mbukezo. Ngowe-1975 lazizwela ladela ukuthi zinenkathazo engakanani izinguquko odabeni olwaziswa kangaka emphakathini.

Kwaqubuka isidumo esinamathambo emsakazweni nasemaphephandabeni kugxekwa okwakubizwa ngokuthi „yiThestamente leBhakede“. „Isitsha“ ngokukaMathewu 5,15 okungafanele ukuthi isibani sibekwe phansi kwaso, ababehumusha iThestamente eliSha ebhaybhelini ngokukaLuther babekade sebesikhiphile, bafaka „ibhakede“ esikhundleni saso. „Isitsha“ babethatha ngokuthi asisezwakalisisi kahle, sesiwulwimi lwakudala olungasejwayelekile. Ngokuzama ukulandela isiqubulo sikaLuther esithi kufanele ulalelisise ukuze ufundisise, bazama ukuphendukela endleleni ulwimi oselwejwayeleké ukusetshenziswa ngayo. Kufanele ukuthi „ukuhumusha [ngokukaLuther] kwembeswe ngonkuthalo nangobunono ubumo bolwimi lwengxenye yesibili senkathi yamanje“, kugcizelela usolwazi kwezolwimi namasiko aseJalimane, uFritz Tschirch. Umcabango wakhe wokuthi ibhaybheli ngokukaLuther alihambisane nezinguquko ezintsha olwimini lwesiJalimane, wanqwamana nokuphikiswa okukhulu. Yashesha iEKD ukuthobela lokho kuphikiswa, yalihoxisa „iThestamente leBhakede“.

Ekuhunyushweni konyaka we-2017 kwebhaybheli ngokukaLuther izinguquko zenziwe ngenhloso eyehlukile kowonyaka we-1975. Iqhezu lesithathu lezinguqulo sezizonke, ngokulinganisa kukaMbhishobhi uKaehler, lizama ukubuyela endleleni endala yokubekwa kolwimi etholakala emzamweni wokuhumusha wesandla sikaLuther mathupha wangonyaka we-1545.

Ikhono nobuciko bomCanduli ngephimbo nangezigi zolwimi lwesiJalimane kuzanywa ukuthi kuzwakalisiseke ebhaybhelini elisha ngokukaLuther. Nòma eziningi izindlela zikaLuther zokubeka udaba zingasejwayelekile namuhla, uMkhandlu uzimisele ukuthi zivuselelwe, zisetshenziswe, uma-nje ziqondakala. „Abanye“ sekuthiwa futhi njengakuLuther „abathile“. Nendlela kaLuther ephakeme ethi „osekuyokuba wukuthi“, isizobuyiselwa ezindimeni eziningi ebhaybhelini. Engxoxweni yangoKhisimuzi esahlukweni sesibili kwelikaLukha [Lk 2,5] akasabuyeleli uJosefa eBhethlehema „ukuyobalwa“, kodwa ukuze „ayobhaliswa kanye noMariya, ingoduso yakhe.“

0

Okhulumayo 2: Ezinye izingququko zenziwe kodwa-ke ngezinye izizathu ngaphandle kwalezo eziphathelene nokwazisa uLuther njengomCanduli. Kokuningi imibono emisha yesekwé ulwazi olusha ekucwaningweni kokuhlaziywa kwemibhalo [exegesis]. Ingani phela imibhalo emidala elotshwé ngesiHebheru noma ngesiGrikhi ihamba phambili – yedlula nokwakuhunyushwé nguLuther.

Kwakuvele kuyinjongo yakhe uLuther ukuthi umphakathi uzuze ngokusebenza kwakhe umbhalo webhaybheli ophelele noyedlula yonke eminye ngokushaya emhlolweni. Nanamuhla lokhu kusenjalo: Okokuqala yikuthi ohumushayo kufanele asebenze esuka embhalweni omdala ophelele noyedlula yonke eminye ngokushaya emhlolweni. Okwesibili kufanele lowo mbhalo uthuthelwe olwimini ofakwa kulo [lwesiJalimane | lwesiZulu] kuqhutshwa ngolwazi olusha kwezocwaningo ngenhlakanipho.

Eminyakeni engamakhulu amahlanu [500] edlule sekuqhutshekwé kahle kakhulu ngale ndlela. Ngokutholakala kwemibhalo yasendulo eyayilotshwé ngesandla, icwaningwe ngokucophelela, bayakwazi abahloli bombhalo namuhla ukwethula emphakathini imibhalo engesiHebheru noma engesiGrikhi okungasukelwa kuyo uma sekuhunyushwa okwethathelwa ekutheni isondelene kakhulu impela nemibhalo yendabuko kunemibhalo uLuther nayesebenzisana nabo ababehumusha besuka kuyo.

Ngaphandle-ke kwalelo sasasa elithi „akubuyelwe kuLuther“ kanye nokukhuthalela ukuchumisa imiphumela yocwaningo lokuhlaziywa kwemibhalo kunezinye izinguquko ezisukela ezizathwini zokuzama ukwazisana nokubonelelana emphakathini, kulinganwe nangobulili obahlukene: EThestamenteni eliDala uAdam encwadini kaGenesisi esahlukweni sesibili endimeni yeshumi nesishiyagalombili [Gen 2,18] akasamemukeli uEva wakhe `njengencekukazi´ esandleni soPhezukonke, kodwa `njengomelekeleli´ amphiwe. NaseThestamenteni elisha uMphostoli uPhawuli akasababizi akhuluma nabo kuphela-nje ngokuthi „bafowethu“, usethi „bafowethu nodadewethu“.

Olwimini lwesiJalimane yinguquko enkulu kabi leyo, kugcizelela uMbhishobhi uKaehler. KolwesiGrikhi awungakanani lowo mahluko phakathi kokuthi „adelphoi“ – `bafowethu´ – nokuthi „adelphai“ – `bodadewethu´ ngendlela okwakukhulunywa ngayo emandulo wawucishe ungezwakali. Abesifazane emabandleni babehlala bekhona, kukhulunywa nabo nangabo njalo-nje; kolwesiJalimane sekuqaliwe ukuloba ngokucacé kanjalo. Kukhona-ke nokho abanye osolwazi bezeThestamente eliSha abakuthatha lokho njengokungacopheleli okwanele kwezombhalo webhaybheli, bayakhononda, bathi uma kwenziwa njalo kuzanywa ukupolitika ngendlela engemukelekile ngokwezocwaningo lokuhlaziywa kwemibhalo.

0

Okhulumayo 1: Zibonakala kanjani lezo zinguquko uma ufunda ibhaybheli elisha ngokukaLuther?
Oliqala phambili ukulifunda, akatholi nguquko emavesini okuqala. Namanje kusathiwa lapho: „Ekuqaleni oPhezukonke wadala izulu nomhlaba“, bese kuthi khona lapho nje-ke evesini lesibili sekuthiwa: „Umhlaba lo wawuselugwadule nje, ulihlane; kumnyama kwesabeka. Umhlabathi wawujulé echibini elibanzikazi. Izikhukhula nezikhwishikazane zazihlasele nxazonke; umphefumulo kaMvelingqangi wawuntwela phezu kwamanzikazi lawo.“ Phambilini kwakubhalwé ukuthi „uMoya kaNkulunkulu wehla-wenyuka phezu kwamanzi“. Wayehumushé kanjalo lapho uLuther. UMbhishobhi uKaehler uchaza athi inguquko yenziwé yikuthi manje incazelo yohlamvana lwesiHebheru oluthi „al“ isibekwé ngokushaya emhlolweni. Ngokwengqondo yokusetshenziswa kolwimi umphefumulo awuntweli phezu kokhakhayi lwamanzi; kuqondwé umkhathi ongaphezu kwamanzi.

Inguquko egqamile itholakala esahlukweni esilandela lapho. Endimeni yesikhombisa esahlukweni sesibili [Gen 2,7] sekuyothiwa ngokuzayo oPhezukonke uAdam wambumba „ngothuli lomhlabathi“, kungabe kusathiwa „ngomhlabathi“. ULuther lapho wayethé „ngegabade“. `Umhlabathi´ uba-ke `luthuli´.

Ngokufanayo kuGenesisi 3,19 engxoxweni yokuxoshwa epharadisi sekuyofundeka kanje ngokuzayo: „ngoba uluthuli wena; uphindela othulini.“ Phambilini lapho bekuthiwa: „ngokuba ungumhlabathi, uyakuphenduka umhlabathi.“ UMbhishobhi uKaehler uchaza athi igama lakwelesiHebheru elithi „afar“ lichaza ukuthi `uthuli´, hhayi `umhlabathi´. Okunye-ke ngokusho kwakhe yikuthi nebhaybheli elihunyushwé ngabesonto lamaKhatholika [lasemaRomeni] kanye naleli elihunyushwé ngabakwelaseZurikhi, omabili, nawo lapha athi „uthuli“. EmiKhandlwini ebidingida zibonelelwe izaba „zikanhliziyonye kwabenkolo“.

0

Okhulumayo 2: Inselelo enkulu noma yiliphi iBandla elibhekene nayo uma lizama ukubukeza ibhaybheli isexhumaneni nasekuhoshelaneni phakathi kombhalo ngokwebhaybheli kanye nenqubo okukhonzwa ngayo.

Kwamaningi amabandla kwejwayelekile ukuthi esiphethweni sentshumayelo kunikwe isibusiso ngevesi lesikhombisa lesahluko sesine sencwadi yabaseFiliphi [Fil 4,7] , kuthiwe: „Ukuthula kukaSmakade okwedlula ukuqonda konke kulondoloza izinhliziyo zenu nemicabango yenu kuKhristu Jesu.“ [„Kothi-ke lokho kuthula esikulethelwa ngoPhezukonke, okwedlula ukuqonda konke, kulondoloze izinhliziyo zenu nemicabango yenu nikuKhristu Jesu“.] UMbhishobhi uKaehler uyichaza athi-ke le nguquko lapho: Esikhundleni sokuthi „kulondoloza“, kuthiwa „kothi-ke … kulondoloze“ ngoba embalweni wasendulo ongolwesiGrikhi okuthathelwa kuwo, kulotshwé kanjalo – ngenkathi ezayo. Abahlaziyi bombhalo kade vele babegquguzela befuna uguqulwe kanjalo lo musho. Ukusetshenziswa kwenkathi ezayo kufanelana ngcono namazwi esibusiso ethula izilokotho. Ngokungenjalo kuba sengathi kunokuzigqaja nokuzethemba luqobo okwedlulele. Yilapho-ke okuvela khona umbuzo othi kuyokwazeka kangakanani ukuthi lezi zinguqulo ebhaybhelini elisha ngokukaLuther zemukeleke kwezenqubo okukhonzwa ngayo. UMbhishobhi uKaehler uthi-ke lapho yena uyoziqhubekela-nje ngendlela endala uma ethula isibusiso emva kwentshumayelo. Inqubo okukhonzwa ngayo akuphoqelekekile ukuthi ilandelisiswe okobugqili.

Evesini elaziwayo encwadini yevangeli ngokukaJohani ibonakaliseka ngcono indlela obekubukezwa ngayo ibhaybheli elisha ngokukaLuther: Emzamweni okuthiwa ngawo „emuva kuLuther“ kuphindelwa futhi nakulo qobo ilaka lomCanduli nasekusebenziseni isithambeko sesenzo ngokokufunisela [conjunction] ayaziselwa lona kakhulu, okwakukade sekuhambe kwahamba alabe lisanakwa, kwathiwa selingelakudala, lacishwa ezindimeni eziningi. KuJohani esahlukweni seshumi nanye, evesini lamashumi amabili nanhlanu [Joh 11,25] ebhaybhelini elisha ngokukaLuther elahunyushwa lakhishwa ngonyaka we-1984 uJesu ukhuluma ngaphandle ngokugcizelela isithambeko sesenzo sokufunisela, athi: „Mina ngiwukuvuka nokuphila. Okhowa kimi, nòma efa, wophila.“ Ngokuzayo lo musho emazwini aziwa ngokuthi `ngamazwi athi Mina´, usuyothi: „Mina ngiwukuvuka nokuphila. Okholwa kimi, nòma angafa, wophila.“

0

Okhulumayo: Izifundiswa ezizithandela ilaka eligculisa ukuthambeka kwesenzo ngokufunisela zizojabula. Abasakhulayo [abasesesifundweni | abasangena iklasi]-ke kungathi kule ndlela entsha ibhaybheli eselibhalwé ngayo bafikelwe umcabango wokuthi okholwayo kulindeleké aphile sengathi usezofa. Ekuphikisaneni nendlela entsha umuntu angaphawula athi ayifanelani nendlela ezwakala kalula neshaya emhlolweni kwawona `namazwi athi Mina´ kaJesu afundeka ngayo.

Okungejwayelekile sampela kunamavesi aziwayo asencwadini kaJohani, yisahluko sesishiyagalolunye kuya kweseshumi nanye sencwadi kwabaseRoma [Rom 9-11]. Lezi zahluko zontathu kufanele ukuthi zingenye yezindima ezinzimakazi le miKhandlu ebibhekene nazo: UMphostoli uPhawuli kulezi zahluko ucubungula umbuzo othi licebo lini oPhezukonke aligodlele isizwe sakhe sesivumelwano, isizwe sakwaIzrayeli. KuPhawuli umbuzo oqondene naye ngqo lowo. Ngaphambi kobizo lwakhe uPhawuli wayekade engumgqugqumezeli ongabuzwa wenkolo ngokobuJuda. Ezincwadini zakhe eziseThestamenteni eliSha uPhawuli uchukuluzana nabo njalo-nje laba ababekade phela bengabazalwane bakhe. Esahlukweni sesishiyagalolunye kuya kweseshumi nanye uPhawuli ubalisa kabanzi ngokubanezinhliziyo ezilukhuni athi ukubona sekwandile kwabenkolo yobuJuda. Nombuzo ngecebo ngekusasa labenkolo yobuKhristu awumniki sithuba uPhawulu. Imicabano nemibono yakhe encwadini yakhe kwabaseRoma yedlulela embonweni othi oPhezukonke nakanjani uyogcina emphephisile wonke uIzrayeli.

Ezahlukweni zencwadi kwabaseRoma kuphinde kuvele isimo soqhekeko olunzulu emoyeni kaPhawuli kanye nezezingxabano ezinzima nezinxushunxushu phakathi kwamaJuda namaKhristu okwagcina kusilele nasezincwadini eziningi eThestamenteni eliSha. Kwabasingethe umsebenzi wokuhunyushwa kabusha kwebhaybheli ngokukaLuther kunezinkinga ezinye ababhekene nazo: Eyokuqala yikuthi ibhaybheli balihumushela olwimini lwesizwe okwathi eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nanhlanu [75] edlule sasukumela ukuhlupha nokulwisana namaJuda ngenhloso yokuwabhubhisa okomphelo. Eyesibili bayizindlalifa zomCanduli owayevamé ukuwachukuluza nokuwahlambalaza ngokwedlulele amaJuda.

0

Okhulumayo 2: Muva-nje sebeyafakazelana abacwaningi kwezokuhlaziya imibhalo ekutheni uLuther kanye nemfundiso yamaLuthela ngolwazi kwezenkolo basungula, basakaza imfundiso ehlanekezelayo nehlambalazayo nekha phezulu ngobuJuda eyaqhubeka kwaze kwacishe kwagamanxa inkathi yanamuhla. Ngenxa yokuthi-ke le mfundiso seyangena yagxila nasemizamweni yokuhumusha ibhaybheli, kuvelé umbuzo ekubukezweni [kwebhaybheli elisha ngokukaLuther] ukuthi kuzokwenziwa njani ngendima efana nevesi leshumi nanye esahlukweni sesishiyagalolunye encwadini kwabaseRoma [Rom 9,11].

UMbishobhi uKaehler ulibeka ngembaba elokuthi lapho bekuqondenwe nezindima ezibucayi nanokuthi kudingeké kuxoxiswane kabanzi ezigungwini zonke ebezibambisene. Umphumela kubé ukuthi ebhaybhelini elisha ngokukaLuther udaba lubekwa ngelaka okuthi uma liqhathaniswa nelikuleli elakhishwa ngowe-1984, lizwakale lingaxozomisi, kodwa liphambuka lapho-nje ngokungatheni.

Inguquko esemqoka ngokukaMbhishobhi uKaehler isevesini leshumi nesihlanu esahlukweni seshumi nanye kweyabaseRoma [Rom 11,15]. Lapho uPhawuli ukhuluma ngokusindiswa kwamaJuda, uthi: „Ngokuba uma ukwahlulelwa kwabo kunguwukuxolelwa komhlaba, ukwamukelwa kwabo kungaba-yini, uma kungesikho ukuphila kwabafileyo na?“ Ebhaybhelini elisha ngokukaLuther elithi „ukwahlulelwa“ selizomelwa ngelithi „ukulahleka“. UMbhishophi uKaehler uthi, ngalokho kuphindelwa endleleni uLuther ayewuhumushé ngawo lo musho ngowe-1545. NgokolwesiGrikhi zivumelekile zombili lezi zindlela, kodwá-ke elithi „ukwahlulelwa“ lisondele kakhudlwana emsukweni welesiGrikhi elithi „jikijela“ kunelithi „ukulahleka“. Nokho-ke bakwazile ababecwaninga lapho ukuthi, ngokuligwema leli elithi „ukwahlulelwa“, kuphezwe ukuthatha ngokuthi amaJuda ehlulelelwa phakade nguSmakade. Ngokunjalo-ke le nguquko eyenziwe iyahambisana nombhalo omdala okusukwa kuwo. Ivumelana futhi nendlela uLuther ayekade elihumushé ngayo. Ivumelana futhi nomqondo kaMphostoli uPhawuli othi laba ababekade bengabazalwane bakhe, koPhezukonke akayikuba njengabalahlekileyo.

0

Okhulumayo: Akusizo izinguquko ezenziwe ezingadala ukuthi ozifundelayo uma ethatha isahluko sesishiyagalolunye kuya kweseshumi nanye [9-11] athole umqondo owehluké kakhulu ngezenhlalisano phakathi kwamaJuda namaKhristu kunawuthola uma eqhathanisa nelangowe-1984. Lokho akuvezwa yizinguquko ezenzwe embhalweni obuhunyushwa, zivezwa yindlela lo mphumela owethulwa ngayo. Abebebukeza bebenelungelo elibanzi kakhulu kulokho. Ikakhulukazi encwadini kwabaRoma lisetshenziswé kakhulu lelo lungelo.

Lokho kuphathelene ikakhulukazi nezihloko zezindima ezingesiyo ingxenye yombhalo omdala okusukwa kuwo [zizifakelwe muva-nje ngokuzibonela kwabahumushayo nababhalayo]. Esinye sezihloko ngokuzayo sizothi „uSmakade akasidikilanga isizwe sakhe“. Phambilini kwakuthiwa lapho: „Akusiye wonke uIzrayeli onhliziyo zilukhuni“. Isihloko esithi „uIzrayeli akanakuxolelwa“ sesuliwe-nje impela. Esihlokweni esithi „Ubulungiswa ngokomthetho nobulungiswa ngokokholo“ abesandulela indima uPhawuli achaza kuyo umehluko phakathi kwemfundiso ngezenkolo yobuJuda neyobuKhristu, sekuvele esikha phezulu-nje, esithi „uMzabalazo wokwaZisana nokuBonelelana“.

Nasezinhlamvini ezigxotshwe kanzima embhalweni, obekubekiswa ngazo amavesi abalulekile ebhaybhelini ngokukaLuther, kwenziwe izinguquko eziningi. Ebhaybhelini elisha ivesi elithi „OPhezukonke akayukusidikila isizwe abekade ezikhethelé sona“ evesini lesibili esahlukweni seshumi nanye kweyabaseRoma [Rom 11,2], sezizogxotshwa kanzima izinhlamvu kulowo mbhalo. Emabhaybhelini amadala leli vesi belingesilo elinye lalawo ayegxotshwé kanzima. Izinguquko ezinjalo ethasisela okuthile embhalweni omdala ungaguquliwe. Abacubunguli bathi ngalokho bazama ukupheza umkhuba wenzondo nokuhlambalaza amaJuda owawusuwejwayeleka. Imibono iyehluka-ke nokho ukuthi emzamweni wabo akwenzeki yini lapha nalaphaya baphaphalaze, bashaye eceleni.

Kuhle-ke ukuthi ezinsukwini ezimbalwa-nje yilowo nalowo usengazibonela azifundele yena ngokuthanda. Kusukela ngomhla weshumi nesishiyagalolunye kwephezulu [19 Okthoba] lizobe selitholakala ezitolo ibhaybheli ngokukaLuther elibukezwé kabusha. Nongavumelani nanoma yiyiphi-nje inguquko embhalweni, akawukuthola okunye okungcono emizamweni yokubikezela nokumemela emicimbini yoMkhosi wemiNyaka engamaKhulu amaHlanu [500] woCandulo. Ibhaybheli ngokukaLuther liwubufakazi benzulu yesipho umCanduli ayenaso sokwakha nesokusebenzisa ulwimi namandla emibhalo yebhaybheli okwathi bonke abaCanduli babambelela kuyo. Likhuthaza ofundayo ukuthi azihlolele yena ukuthi uwubona uphumelele kangakanani lo mzamo wokubukezela owe-2017. Nalapho njalo, ekuzithatheleni isinqumo ngokwakho, kuzwakala inzuzo eyaverzwa ubuphrothestanti.

– – – –

*NguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eKwaMachanca eJalimane [Dr Ben Khumalo-Seegelken], uMholi weViyo leziKhuthali oBanjiwaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]; uMtapo woLwazi: Reinhard Bingener, „Die neue Luther-Bibel wagt die Rückkehr zum Deutsch des Reformators“, in: Glaubenssachen, Norddeutscher Rundfunk [NDR], Religion und Gesellschaft, Hannover: Sonntag, 16. Oktober 2016, 08.40 Uhr.

Imibono nemibuzo: 0 »