Izihlangu: AbaPhrofethi

uMhlonishwa uAlbert Luthuli [1898-1967]

AbaPhrofethi

Izincwadi eziyisikhombisa zokugcina ethestamenteni elidala zaziwa ngokuthi „ngezabaPhrofethi“. Yileyo naleyo ibizwa ngomphrofethi othile osethestamenteni elidala, iqukethe imibono nezeluleko nezexwayiso zakhe. Incwadi „isiHlabelelo seziHlabelelo“ ithathwa njengenye yezabaPhrofethi ngokwenqubo yenkolo yobuJuda, bese kuthi incwadi kaDanyela ingabalelwa kuzo, ibalelwe kokuthiwa ngezoMbhalo (amaHubo, iZaga). … qhubeka