Izihlangu: uAbela noKhayini

kwachithek' igazi

kwachitheka igazi

uGenesisi 4 UAdam usemkhulelisa-ke umkakhe uEva; sebezibula ngendodana unina azibongela ngayo, athi: „Ngisizwé nguSmakade wangipha indodana!“ Bayiqamba-ke elithi nguKhayini. Dukuduku sebelamanisa ngendodana futhi; yona-ke bayetha elithi nguAbela. UAbela wakhula waba nemfuyo nekhono ekuzingeleni; uKhayini waba ngumlimi. Langa limbe uKhayini usethula … qhubeka