Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuqonda isiHebheru

18.02.2014
Kuyasetshenzwa 2010 Kuyasetshenzwa 2010

Sicathulisana sifundisana ukufunda nokuqonda isiHebheru |

Learning together to read and understand Hebrew

Izinyathelo eziyishumi nambili zokuqala

The first twelve steps

1. Incwadi yesiHebheru uyivula uyihlanekezele – ikhasi lokuqala yileli lokugcina
You open a Hebrew book and start reading from behind – the first page is the last one.

2. Usuka kwesokudla uye kwesokunxele uma ubhala – kanje:

“Wena” = “aneW”

You write from right to left – like this:

“You” = “uoY”

3. Usuka kwesokudla uye kwesokunxele uma ufunda – kanje:

“Ngifunda incwadi” = “idawcni adnufigN”

You read from right to left – like this:

“I read a book” = “koob a daer I”

4. Ongwaqa nonkamisa bakhona behlukile kwesibasebenzisayo:

בֶּן־מְנַש֔ה = indodana kaManase

The consonants and vowels are different from those we use:

בֶּן־מְנַש֔ה the son of Manase

5. Aké ufunde nanku umusho – uNumeri, isahluko 27, ivesi 1:
Read this sentence – Numeri, chapter 27, vers 1:

1 וַתִּקְרַ֜בְנָה בְּנֹ֣ות צְלָפְחָ֗ד בֶּן־חֵ֤פֶר בֶּן־גִּלְעָד֙ בֶּן־מָכִ֣יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֔ה
לְמִשְׁפְּחֹ֖ת מְנַשֶּׁ֣ה בֶן־יֹוסֵ֑ף וְאֵ֨לֶּה֙ שְׁמֹ֣ות בְּנֹתָ֔יו מַחְלָ֣ה נֹעָ֔ה וְחָגְלָ֥ה וּמִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה׃

6. Funda kanje: (Sikwenzelé kwaba ludlana ngokubhala sithi “ke-kusondela-Kwase” esikhundleni sokubhala sithi “ek-alednosuk-esawK”)

Read like this: (We made it somehow easier for you by writing “ke-kusondela-Kwase” instead of “ek-alednosuk-esawK”)

1 וַתִּקְר֜בְנָה
ke-kusondela-Kwase

בְּנ֣ות צְלָפְח֗ד
kaSelofehadi amadodakazi

בֶּן־ח֤פֶר
,kaHeferi-indodana

בֶּן־גִּלְעָ
,kaGileyadi-indodana

בֶּן־מ֣יר
,kaMakiri-indodana

בֶּן־מְנַש֔ה
,kaManase-indodana

לְמִשְׁפְּח ת מְנַש
kaManase (ngawenzalo)-(ngawomndeni)

בֶן־יֹוסֵ

.kaJosefa-indodana

וְאלּ
Yilawa-ke/Nanka-ke
שְׁמות
amagama/amabizo

בְּנֹתיו
:akhe-amadodakazi
מַחְלָ֣ה
,uMahela

נֹע֔ה

,uNowa

וְחָגְלָ֥ה
,noHogila

וּמִלְכָּה
,noMilka

וְתִרְצָֽה
.noThirisa

,kaHeferi-indodana kaSelofehadi amadodakazi ke-kusondela-Kwase 1

,kaManase-indodana ,kaMakiri-indodana ,kaGileyadi-indodana

.kaJosefa-indodana kaManase-(ngawenzalo)-(ngawomndeni)

:akhe-amadodakazi amagama/amabizo Yilawa-ke/Nanka-ke

.noThirisa ,noMilka ,noHogila ,uNowa ,uMahela

 

7. Yakha umusho ozwakalayo ngalamabala obuwahumusha
Make an intelligible sentence out of the words you have just translated

8. Ufundeka kanjani umusho owakhile?
How does the sentence that you translated read?

9. Omunye wethu uwuhumushé kanje:
One of us translated it this way:

Kwase kufika amadodakazi kaSelofehadi, oMahela, noNowa, noHogila, noMilka, noThirisa. USelofehadi wayezalwa nguHeferi, yena ezalwa nguGileyadi kaMakiri kaManase, inzalo kaJosefa.

Aké ubheke ebhaybhelini eliseduze ukuthi uhunyushwé kanjani khona.
Just look in a bible accessible to you how this sentence has been translated there.

IZITHOMBE: Kuyasetshenzwa 2010

 

 

 

 

 

 

10. Isifundo siyaqhubeka
The lesson continues

11. Ukuthola kunjani ukufunda ukubhala ngolwimi olusha kuwe?
How is it learning to write in a language that is new to you?

12. Yini oyithandile? Yini oyithola inzinyana? Xoxa:
What did you like most? What do you find somewhat difficult. Chat:

Imibono nemibuzo: 0 »