BHALA NJENGOBA UKHULUMA (“Bha-nje-khu”)

18.02.2014
biblia zuluensis 11.09.2010

1. MAQONDANA NESABIZWANA SOKUKHOMBA

Isabizwana sokukhomba sizimele. Asibhalwa sibe yigama elilodwa nebizo. Isiboniso: “Ngafa yiziga zalo mHebheru”; “le mikhovu” “kule minyaka.”

2. MAQONDANA NEKHONGCO NAMAYELANA NO “KE” NO “NJE”

Uma usebenzisa iselulo u “ke” no “nje” kumele kusebenze ikhongco (-). Isiboniso: “usethi-ke uMvelingqangi”, “nawe-nje”.

3. MAQONDANA NEZIMPAWU ZOKWEHLA NOKUKHUPHUKA KWEZWI

Ukubeka uphawu emagameni ukukhombisa ukwehla nokukhuphuka kwephimbo akudingeki.

4. MAQONDANA NOPHAWU LOKUCAPHUNA

Uphawu lokucaphuna luvame ukuba phezulu ekuqaleni nasekupheleni kokucashuniwe. Kungenzeka lube phansi ekuqaleni uma kusetshenziswa umshini wokubhala ohlelwé kanjalo. Isiboniso: „Zimnandi ngokuphindwa.“

5. MAQONDANA NOKULANDELANA KONKAMISA

Uma onkamisa belandelana akudingeki behlukaniswe ngekhongco. Isiboniso: UAdam, uEva, uIzaya, amaArabhu, kwaIzrayeli.

6. MAQONDANA NENHLANGANISELA YEMISINDO

Iyafinyezwa indlela yokubhalwa kohlamvu lokwethekelwa, ilandele indlela oluphunyiselwa ngayo enkulumweni. Isiboniso: “ithestamente”, “ibhaybheli”, “umsayphresi”, “eMesophothamya”.

7. MAQONDANA NOKUSETSHENZISWA KOSONHLAMVUKAZI

OSonhlamvukazi [AEIOU…ABCD…] basetshenziswa
– ekuqaleni komusho – [isiboniso: Lihle leli zwe!];
– ekuqaleni kwebizo-muntu – [isiboniso: uNompilo; uNjabulo];
– ekuqaleni kwebizo-ndawo – [isiboniso: eGoli, eJalimane, eZimbabwe];
– ekuqaleni kwebizo-ngqondo – [isiboniso: ubuNtu; uMkhonto weSizwe].

8. MAQONDANA NOKUQHEZULWA KWAMAGAMA

Uhlamvu ngalunye egameni luphetha ngonkamisa [aeiou].

Ekuqhezulweni kwegama kuphethwa ngonkamisa –
[isiboniso: i-nto-mba-za-na;    i-gu-la; i-nta-ba;     i-ntshu-ma-ye-lo;    e-Mpu-ma-                           la-nga]

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini

Imibono nemibuzo: 0 »