AmaBizo-Lwazi kwezeNkolo (Theological Concepts)

18.02.2014

– ucwaningo olusaqhubekayo –

01 ukukholwa

Osenelisekile emva kokuphuza eqeda ukoma, ubonga athi: “Sengikholiwe.“ Muva-nje (kusukela ekufikeni kwabeNtumo yobuKhristu [Christian missionaries] kwelakithi bevela eYurophu, ukukholwa sekusho futhi ukuthi umuntu usegcine evumile ukulingisa abeNtumo, akhonze adumise ethembele kwababikezela ngaye bethi unguMdali wezulu nomhlaba, oPhezukonke – ukukholwa sekusho futhi ukuthi umuntu usengcine evumile ukulandela inqubo abakhonza nabaphila ngayo abeNtumo kanye nabanye nabo asebethathe lesi sinqumo, osekuthiwa “sebephendukile”, sebengamakholwa.[Qhubeka ubheke lapha >> Kwakungonjani lowo? Amakholwa namazemtiti ].

02 izulu

Umkhathi ophezulu, osingethe wazungeza umhlaba – isibhakabhaka [ngesiNgisi: sky] – ubizwa futhi ngokuthi yizulu. Ukubalela nokuguqubala nemimoya nezikhwishikazana kubizwa ngokuthi yisimo sezulu [ngesiNgisi: weather]. UZulu uzazi eyisizwe esiphezulu, esiphakeme phezu kwazo zonke ezinye. Abenkolo yobuKhristu badumisa abamkhonzayo bathi “wadala izulu nomhlaba”, baqhubeke bathi uJesu waseNazaletha, indodana yoPhezukonke, wavuswa kwabafileyo, wenyukela ezulwini [ngesiNgisi: heaven], lapho beyophelela khona nabo bonke abanye abayobe bekade bephila ngendlela egculisa uMdali bengakaficwa ukufa – >> abakholwayo.

03 –ngcwele; -cwebileyo

Amanzi ahlanzekile, okuthi noma egeleza, kubonakale kucace okuphakathi kuwo ngisho nesihlabathi esinqeni sawo, kuthi nowabukayo, abone sengathi ubheke esibukweni – azibone kuwo, amanzi anjalo acwebile. Abenkolo yobuKhristu bathi “uMoya ocwebileyo” noma “uMoya ongcwele” [ngesiNgisi: holy spirit] uma bekhuluma ngesinye seziqu zabamkhonzayo.

04 ubomi

Umkhusu – inyama ebiphekwe ngayizolo noma ngakuthangi, yasala kudliwa – ivame ukubheduka igcwale izibungwana ezimhloshana, impethu [ngesiNgisi: larvae], emva kokuhlalwa yizimpukane. Impethu yaziwa futhi ngokuthi ubomi. Buthintithwa-nje ngesandla, buqathake obuqathakayo ubomi, udliwe umkhusu nalobo obungasukanga; bumnandi ubomi. Abenkolo yobuKhristu umusa [ngesiNgisi: grace] nesihe [ngesiNgisi: mercy] bakubiza futhi bathi ubomi.

Imibono nemibuzo: 0 »