wasinda uLothi kubhubha iSodoma

19.02.2014
iyaviva eyamaFilisti iholwa nguGoliyade

uGenesisi 19

(Akubange kusasiza lutho ukunxusa nokuncenga kukaAbhraham; uSmakade wayesebekezele kwenela. ISodoma neGomora wayesezimisele ukukubhubhisa manje. NguLothi-nje nomndeni wakhe ayezimisele ukubaphephisa. Yingakho-ke ethumela izigijimi ezimbili kuLothi. Kwabe zizithele kwabaseSodoma …!)

Kwakuqeda ukuhwalala-nje ngenkathi izigijimi ezimbili zifika eSodoma. ULothi wayesazihlalele ngasesangweni. Wathi uma ezibona zisondela, wazihlangabeza. Usekhothama phambi kwazo, ezibingelela, ethi: “Ngenisani kwami, nigobe idolo, nithobe nezinyawo, niqede nokoma! Uhambo niyoluqhuba kusasa.” “Ungakhathazeki, mfowethu,” sekupendula zona, “sizozilalela-nje khona lapha phandle.” Wazincengisisa uLothi zaze zagcina zivumile. Zangena, zadla.

Sekuthi sekuzolalwa, sekuzwakala ubuhhomuhhomu ebaleni kwaLothi: Amabhungu, izinsizwa namadoda onke aseSodoma aphelele ngothi lwawo. Alusafakwa! “We Lothi! Lothi!”, kumemeza wona belu. “Khipha lezi zinsizwa esiziboné zingena lapho kwakho. Zilethe lapha sizilale, sizidlwengule!”

“Kahleni bakwethu!” kushweleza uLothi, esephumé wema phambi komnyango. “Mkhuba muni lona eniwuhlosileyo?” Babesezwa yini?

Uthé esuka wayesecela ukuthi okungenani angabakhiphela amadodakazi akhe omabili – izintombi nto, ezingayazi indoda -, basine bazibethele kuwo ukuze kuphephe lezi zihambi ezingenisé kwakhe. Phinde!

Bamehla ngenhlamba, bemkhumbuza nokuthi ungowokufika lapha, abasoze bashayelwa nguye umthetho bona! Wasinda ngokulambisa sebemphuthuma. Zawuvula masinyane izivakashi umnyango, zamuthi xhakathisi ngesidlozana, zamholela endlini, zashuda. …

Sezithi-ke kuLothi: “Silapha-nje sithunyiwe. Inkosi iyawuchitha manje lo muzi, iyawubhubhisa. Ikhathele yizigigaba nemikhuba egilwa lapha. Sukuma – wena nomndeni wakho – nisilandlele! Biza amasoka amadodakazi akho sibaleke.“ Wathumela khona lapho uLothi ukuthi abizwe; enqaba, emhleka usulu.

zimnandi-ngokuphindwa-014

Ngentathakusa, kusempondozamneke, zamgqugqumezela uLothi izithunywa, zithi: “Shesha bo! Thatha umkakho namadodakazi enu niphuthume ningaze nibhubhe kanye nalo muzi!” Amthatha ngesidlozana, amqhuba – yena nomuzi wakhe – abakhiphela ngaphandle komuzi waseSodoma.

Lathi liphuma oLothi base beseZowa. Wayehlisa uSmakade imvula yamalangabi nesibabule, yasha yangqongqa imizi yaseSodoma naseGomora. Kwabhubha yonke imizana eyayisemathafeni agudle iJoldani nezakhamuzi zayo zonke; umhlaba wapenduka isihogo – ihlane.

Imibono nemibuzo: 0 »