izenzakalo ezisemqoka empilweni kaDavide

20.02.2014

Esemncane uDavida wagcotshelwa ubukhosi nguSamweli I Sa 16,1-13

USawuli ulanda uDavide umletha ebukhosini I Sa 16,14-23

UDavida unqoba umfilisti uGoliyade I Sa 17

UDavide unogazi nempumelelo, utholana noJonatani indodana kaSawuli babangabangani, uganwa nguMikhali indodakazi kaSawuli. USawuli uba nensolo, usemzingelela ukumbulala uDavide. I Sa 18 – 20

Weqa uDavide wafike waziqoqela igenge ehlane wayihlomisa, yaviva, wahlasela nayo amabutho amaFilisti. USawuli uzama uyaphindelela ukubamba uDavida; uDavida wayeka ngamabomu kwaze kwaba kabili ukubulala uSawuli. I Kr 12, 1-23

UDavide negenge yakhe bacela isikhosela kumaFilisti. I Sam 27;29-39

USawuli noJonatani babhubha empini kulwiwa namaFilisti. UDavida uyalila ngabo. I Sam 31; 2 Sam 1; I Kr 10

UDavida uphindela kwaJuda, uyagcotshwa, wethweswa ubukhosi bakwaJuda, ubusa eHebhroni iminyaka eyisikhomibisa nohhafu. Uhlasela izizwe ezemukela indodana kaSawuli njengenkosi. 2. Sam 2 – 4

Eneminyaka engamashumi amathathu wayeseyinkosi kaIzrayeli jikelele. I Sam 5,1-5; I Kr 11,1-3; 12,24-41

UDavide uthumba umuzi waseJerusalema uwenza ikomkhulu lombuso wakhe. Unqoba amaFilisti. Ulanda umphongolo wesivumelwano uyowubeka eJerusalema, uhlela indlela okufanele baqhube ngayo abahlabeleli nabaphristi enkonzweni. USmakade umethembisa ukuthi umbuso wakhe uyoma phakade. 2 Sam 5,6-7,29; I Kr 11,4-9; 13-17
UDavida ucindezela izizwe akhelene nazo, uzama ukunakekela abenzalo kaSawuli. 2 Sam 8-10; I Chr 18-20

UDavida ungena uBhatsheba, umfazi kaUriya; uhlomekisa uUriya umholela ekubulaweni. Umprofethi uNatani ushisekela ukuthi inkosi igcine isivumile isiphambeko sayo. Indodana kaDavida noBhatsheba yashona. 2 Sam 11-12

USalomo, indodana yesibili kaDavida noBhatsheba, yazalwa. 2 Sam 12,24

UAbsalomu, enye yamadodana amadala kaDavida, wabulala umfowabo uAmnoni, weqa wasonga uzungu ezingela uyise. UDavide waphoqeleka ukuphuma ayishiye iJerusalema. Ngenhlanhla anqoba amabutho akhe; uJoab wambulala uAbsalomu.
2 Sam 13-18

UDavida waluqinisa ubumbwano lukaIsrael; wahlasela wazivala izibhelu eSheba. 2 Sam 19-20

Izwe lahlaselwa yindlala. USmakade ujezisa uDavida ngoba ayethumelé ukuthi kwenziwe ukubalwa kwesizwe. 2 Sam 21;24 I Chr 21

Usegugile uDavida, indodana yakhe uAdoniya ifuna ukuthatha isicoco sobukhosi. UDavida uziqokela uSalomo njengomlandeli wakhe esihlalweni sobukhosi, wagcotshwa. I Kh 1

UDavida unika uSalomo izeluleko nemiyalo ngaphambi kokubeka phansi izihluthulelo zombuso. Uthi akabobambelela emiyalweni kaSmakade. UDavida wedlulisela kuSalomo amaplani esakhiwo sethempeli nazo zonke izinto zokwakha ayeseziqoqelele. Wakhothama emva kokuba esebuse iminyaka engamashumi amane, washiya umbuso omkhulu osimamile, uSalomo aseyowuqhuba ngoxolo nokuthula. I Kh 2,1-10; I Kr 22; 28-29

Imibono nemibuzo: 0 »