Sihumushela esiZulwini: Incwadi yamaKhosi yokuqala, isehluko sesithathu (1 Khos 3)

20.02.2014

1. Isinyathelo sokuqala: Siyifunda eBhaybhelini lesiHebheru (biblia hebraica) okuyilapho yalotshwa khona okokuqala ngqa, lapho yathathwa khona isihunyushelwa kwezinye izilwimi. Ifundeka kanjena khona uma sithatha lolo nalolo luhlamvu, silufaka esiZulwini:

1Wayeseganiselana-ke uSalomo noFaro, umbusi wakwelaseGibhithe, wayesethatha-ke indodakazi kaFaro, wayeseyisa emzini (= edolobheni) kaDavida kwaze kwaba sekuqedeni kwakhe ukwakha indlu yakhe nendlu yoPhezukonke nodonga oluzungeleza iJerusalema 2Kwakungabantu-nje ababengabahlabeli/ababengabanikeli emagqunyanyanyeni okukhonzela ngenxa yokuthi kwakungakakhelwa indlu igama loPhezukonke kuze kube ngalezo zinsuku. 3Nokho kwathanda uSalomo oPhezukonke ekuhambeni ngemiyalo kaDavida, uyise. Kuphela-nje emagqunyanyanyeni enkonzo yena wayengonikelayo noshunqisayo. … …

2. Isinyathelo sesibili: Sithatha lolu vandla lwamabizo nozenzo nezikhanyiso esizithola encwadini yesiHebheru (biblia hebraica), sakhe ngayo imisho yesiZulu ezwakalayo. Umzamo wokuqala uzwakala kanje:

1USalomo/USolomoni/USolomona wahlobana noFaro, umbusi waseGibhithe, ngokuganwa yindodakazi kaFaro. Wayithatha, bangenisa emzaneni kaDavida, waze waqeda ukuzakhela owakhe nokwakhela oPhezukonke kanye nodonga oluzungeleza iJerusalema. 2Kwaqhutshekwa kuhlatshelwa, kunikelwa emagqunyanyanyeni, ngoba igama loPhezukonke lalingabi nayo indlu eyayakhelwe lona ngalezo zikhathi. 3USalomo/USolomoni/USolomona wamthanda oPhezukonke, wagcina imfundiso kayise uDavida, iminikelo yokuhlaba nokushunqisa wayeyenzela emagqunyaneni. … …

3. Isinyathelo sesithathu: Siqhathanisa imisho esesiyihumushile neyahunyushwa ngabanye. Sithatha le ncwadi yesiZulu okuthiwa „IBAIBLE ELI INGCWELE“ eyashicilelwa ngonyaka ka1893, sibheke khona ukuthi bayibeka kanjani le ndima. Umzamo wabo uzwakala kanje:

1USOLOMONA wa hlangana noFaro inkosi ya sEgiite, way i tata indodakazi ka Faro, way i zisa emuzini ka Davida, i bi kona wa za wa qeda ukwaka indhlu yake, nendhlu ka Jehova, nodonga oluzungezayo iJerusalema. 2Kodwa abantu ba be nikela ezindaweni ezipakamileyo, ngokuba be ku nge ko indhlu eyakelwa igama lika Jehova, kwa za kwa ku lezozinsuku. 3USolomona wa m tanda uJehova, wa hamba ngemiyalo ka Davida uyise; kodwa wa nikela wa tyisa impepo ezindaweni ezipakamileyo.

4.

Imibono nemibuzo: 0 »