I B H A Y B H E L I – NGESIZULU

20.02.2014

ITHESTAMENTE ELIDALA

UGenesisi

Izindima nezihloko encwadini uGenesisi

endulo

Indalo nendabuko Gen 1, 1 - 2, 4a
Umuntu ngumuntu ngabantu Gen 2, 4b – 25
Vulekiyane amehlo! Gen 3
Kwachitheka igazi Gen 4,1-6
Uzamcolo nejuba likaNowa Gen 6 – 8
Uthingo lwenkosazana Gen 9
Kwaxabana ubendle eBhabhela Gen 11, 1-9

okhokho bakaIzrayeli

Lwasuk’ uhambo Gen 12 –13
NoAbhram wagcina efundile ukukholwa Gen 15.16.18
Wasinda uLothi kubhubha iSodoma Gen 19, 1-29
Usevivinywa futhi Abhraham Gen 21 - 22
OEsawu noJakobe: Gen 25, 19 -34
UJakobe ukhwabanisa isibusiso Gen 27
Washay’ utshani uJakobe Gen 28, 10 -22
Qhude manikiniki! Gen 29
UJakobe ushikashikana noNkulunkulu izibhodongo Gen 32

uJosefa nabanewabo

Amaphupho kaJosefa Gen 37, 3-11
Bamthengisela eGibhithe uJosefa abanewabo Gen 37, 12-35
Useboshelwani ke manje uJosefa ? Gen 39
UJosefa ejele Gen 40
Amaphupho kaFaro: inala nendlala Gen 41
Unyawo alunampumulo Gen 42
Wagicina ezivezile uJosefa kubanewabo Gen 45
Unya nobubi wabuguqula uSmakade, waveza ubuhle nenhlanhla Gen 50
Imibono nemibuzo: 0 »