UGenesisi

20.02.2014

Isahluko sokuqala

1

Indalo nendabuko

1 Endulo uMvelingqangi wadala izulu, wadala nomhlaba.

2 Umhlaba lo wawuselugwadule nje, ulihlane; kumnyama kwesabeka. Umhlabathi wawujulé echibini elibanzikazi. Izikhukhula nezikhwishikazane zazihlasele yonke indawo.

3 Usethi ke uMvelingqangi: „Akukhanye!“
Khanyiyane!

4 Wakuthokozela lokho.
Usehlukanisa ke ukukhanya nokuhlwa;

5 esekubiza ngokuthi ùbusuku nemini.
Kwahlwa, kwasa: ùsuku lokuqala.

6 Usethi ke futhi uMvelingqangi:
„Akuvele uphahla luwadabule kabili la manzikazi!“

7 Walwakha ke uphahla, wehlukanisa ngalo amanzi angaphansi nangaphezulu.

8 Uselubiza ngokuthi ke yisibhakabhaka uphahla lolo.
Kwahlwa, kwasa: ùsuku lwesibili.

9 Wayesethi ke manje uMvelingqangi: „Awaqoqane ndawonye onke lamanzi angaphansi kwesibhakabhaka ukuze kubonakale umhlabathi owomileyo.“
Kwaba njalo ke.

10 Usewubiza ke ngokuthi yizwe umhlabathi owomileyo; amanzikazi lana ke wona lulwandle. Wakuthola kukuhle lokho uNkulunkulu.

11 Wayesephinda elawula uMvelingqangi, ethi: “Alibe ncwaba, libe luhlaza cwe izwe; kuhlume kumile nhlobo-yonke yezitshalo nemithi. Zikhahlele, ziqhakaze, zihlanze, zithele, zethule imbewu!” Kwenzeka kanjalo.

12 Umhlaba waveza yonke inhlobo yesitshalo – kuze kuyoshaya kwezinkulukazi izihlahla nembewu yazo nesithelo. Wakubuka lokho uNkulunkulu; wakuthola kukuhle.

13 Kwahlwa, kwasa: ùsuku lwesithathu.

14 Usethi ke manje uMvelingqangi: „Esibhakabhakeni akuvele izibani okwahlukaniseka ngazo imini nobusuku; ezibonisa ukuhamba kwezinsuku neminyaka nezikhathi zonkana,

15 zikhanye esibhakabhakeni; zikhanyise umhlaba.“
Kwaba njalo.

16 Wazenza ke uMvelingqangi izibani zambili: esikhulu wasabela imini, esincane ukuhlwa. Wethayisela ngezinkanyezi.

17 Wase ezichwaneka esicongweni sophahla ukuze zikhanyisele umhlaba

18 imini nobusuku, zehlukanise ukuhlwa nokusa.
Wabona ukuthi kuhle lokho uMvelingqangi.

19 Kwahlwa, kwasa: ùsuku lwesine.

20 Usethi ke futhi uMvelingqangi: „Akuvele impilo noswebezane lwezilwane nezilwanyana emanzini onkana; kuvele izinyoni, zindize emkhathini.“

21 Wayesedala ke izinkanyamba nemikhombe nezilokazana zamanzi nezinyoni ngothi lwazo. Wathi uma ekubheka konke lokho, wakuthokozela.

22 Wakubusisa konke ayesekudalile, wathi kwezasemanzini nasezinyonini azande, zigcwalise izilwandle nomhlaba wonke.

23 Kwahlwa, kwasa: ùsuku lwesihlanu.

24 Usethi ke manje uMvelingqangi: „Umhlaba awuveze izilwane, ugcwale impilo: imfuyo, izinyamazane nezinambuzane.“
Kwaba njalo.

25 Wazenza ke izilwane, izinhlobo ngezinhlobo: imfuyo nezinambuzane ngothi lwazo. Wakubona kukuhle konke lokho.

26 Wayesethi ke uMvelingqangi: „Manje ke sesidala umuntu – isidalwa esizofuza thina. Uzolawula abuse phezu kwakho konke okuphila ekujuleni kwamanzi nasemkhathini nasezweni.“

27 Wamdala ke uMvelingqangi umuntu – wamakha wafuza yena: isilisa nesifazane.

28 Walubusisa untu, wathi: „Zalanani, nande, nenabe nezwe lonke, nilibuse! Lawulani ngokuthanda phezu kwakho konke okuphila emanzini, emkhathini nasezweni!“

29 Wenezezela wathi: „Okokudla ke ngininika zonke izitshalo nembewu yazo nezithelo emhlabeni wonke.

30 Izilwane ke zona nezinyoni, izinambuzane nakho konke okunye okuphila emhlabeni ngikunika utshani namaqabunga.“

31 Usekubheka konke ke uMvelingqangi asekwenzile; wakuthokozela.
Kwahlwa, kwasa: ùsuku lwesithupha.

Isahluko sesibili

2

1 Lavela kanjalo ke izulu nomhlaba nakho konke okuphilayo.

2 Wayesewufezile uMvelingqangi umsebenzi wakhe osukwini lwesikhombisa; waphumula.

3 Wayeselubusisa ke, elungwelisa, uMvelingqangi usuku lwesikhombisa ngoba kulusuku aphumula ngalo kulo msebenzikazi abekade ewenza, edala.

4 Nanko ke umlando wokudalwa kwezulu nomhlaba – kudalwa nguSmakade.

Imibono nemibuzo: 0 »