BHANJEKHU: Bhala njengoba ukhuluma

31.10.2014
Bhala njengoba ukhuluma!

Nanka amaphuzu amane asemqoka uma kuboniswana ngezindlela okungabukezwa ngazo umbhalo:

1 inkulumo indala kunombhalo
2 ingxoxo nenkondlo kakufani
3 izimpawu zephimbo ziyasiza
4 injobo ithungelwa ebandla

Bhala njengoba ukhuluma“ (= „Bhanjekhu“)

Siyayithintitha incwadi kuqathake konke okuyizinhlamvana okuhlale kuhlale kudide uma umuntu efunda. Sihlakulela ukuthi amehlo edlule lula emagameni encwadi, emukelisane kalula nolimi, kunciphe ukungingiza, ufundwe kanye umusho uqondakale.

Siholwa yile mibono:

1 inkulumo indala kunombhalo:

– Lapho umbhalo uthathela kude khona, silandela inkulumo.
Isibonelo: umbhalo uthi “uSimakade”; “ibhayibheli”;
inkulumo ithi: “uSmakade”; “ibhaybheli”.

2 ingxoxo nenkondlo kakufani:

– Izinhlamvu zibhalwa ziphelele nòma enkulumweni zingathinteki zonke.
– Inkondlo iyanqamulela; ifuzé inkulumo.
Isibonelo: ingxoxo ithi “Musa ukungikhohlisa!”
Inkondlo ithi “Msukung’khohlisa!” noma “Msung’khohlisa!”

3 izimpawu zephimbo ziyasiza:

Siphokophele ukuthi zigcine zingasadingeki izimpawu zephimbo. Okwamanje
sibona kudingekileukusetshenziswa kophawu lwephimbo esenzweni esisenka-
thini esanda kwedlula.
Isibonelo: “Ngedlulé bedlala umlabalaba.”
“Ngifiké selingene isonto.”

4 injobo ithungelwa ebandla:

Kukho konke okunye sizoqhubeka sihambisane nemithetho yokubhalwa kwesiZulu eyaphakanyiswa yanqunywa yisigungu solimi lwesiZulu ngo-1989. Imibono emisha esiba nayo (ikakhulukazi mayelana nokubhalwa kwamagama okwethekelwa: „uNovemba“; „irisidi“; „ama-ekzem“) siyoyethula njalo emkhandlwini, sicele izeluleko.

nguDkt uBheni wakwaKhumalo eBaQulusini eseViyweni leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis]  https://www.biblia-zuluensis.de   16.09.1996

Imibono nemibuzo: 0 »