UHLU LWAMAGAMA ASEBHAYBHELINI

31.10.2014
iHubo lekhulu namashumi amabili [iHubo 120]

U H L U

LWAMAGAMA       NAMABIZO

ASEBHAYBHELINI

NGESIZULU

ngokwelamana kwawo (A – Z) –

ESUKA KOLWESIHEBHERU  NOLWESIGRIKI

EDLULA KOLWESIJALIMANE

KULANDELWA ISIVUMELWANO SASELOCCUM

–   l u s a q h u t s h w a    –

Izinqamulelo esizisebenzisayo:

x          = ngokwesiXhosa

s          = ngokwesiSwazi

h          = ngokwesiHebheru

g          = ngokwesiGriki

l           = ngokwesiLathini

nd        = ngokwesiNdebele

ng        = ngokwesiNgisi

bh        = ngokwesiBhunu

j          = ngokwesiJalimane

nt        = yintaba noma wuhlu lwezintaba

zw       = yizwe, yisifunda noma ubukhosi obuthile

nd        = yindawo, umuzi, yidolobha noma yithafa

mnt     = ngumuntu wesilisa noma wesifazane

szw      = yisizwe, yisizwana noma wuzalo/wusapho oluthile

mnz     = ngamanzi, yisihosha, umfula, wulwandle, sisphethu, umthombo, …

Luth     = ukuhunyushwa kwebhaybheli ngokwesiLuthela (1975)

Vulg     = ukuhunyushwa kwebhaybheli ngokweVulgatha (Nova Editio 1979)

ThSh    = iThestamente elisha

ThD      = iThestamente elidala

 

 

ngokwesiJalimane                  ngokwesiZulu (1959/86)                ngokwesiZulu = biblia zuluensis

 

Aaron                                      uAroni (h. aharon) (mnt, szw)                    uAron, uAroni

Eks. 4,14; 1 Khr 27,17

Abacuc > Habakuk                   uAbakhukhi > uHabakhukhi                uHabakhukh, uHabakhukhi 

Abaddon                                uAbadoni (ingelosi) Isamb 9,11

Abagta                                    uAbagitha (mnt) Vulg uAbugatha

Est 1,10*

Abana                                     iAbana (mnz) Luth iAmana

2 Khos 5,12

Abarim                                    eAbarimi (nt) = intaba yaseAbarimi

Num 27,12

Abda                                       uAbida (mnt) > « noAbda » 1 Khr 9,16

1 Khos 4,6

Abdeél                                    uAbideyeli (mnt) Jer 36,26*

Abdenago > Abed-Nego                       uAbdenago > uAbedi-Nego                  uAbhedniko

Abdi                                        uAbidi (mnt) Ez 10,26

Abdias > Obadja                      uAbdiyasi > uObadiya

Abdiél                                     uAbdiyeli (mnt)  1Khr 5,15*

Abdon                                     uAbidoni (mnt)  Hlul 12,13

Abdon                                     iAbidoni (nt) Josh 21,30; 19,28

Abed-Nego                              uAbedi-Nego (mnt) Vulg Abdenago

Abel                                        uAbela (h. hebel) (mnt) Gen 4,2/Mt 23,35

Abel                                        eAbela (nd) 2 Sam 20,18

Abel-Bet-Maacha              eAbela naseBeti-Mahka (nd) 2 Sam 20,14

Abel-Keramim                   eAbela-Keramimi (nd) Vulg Ablecharmim

Hlul 11,33*

Abel-Majim                             eAbela-Mayimi (g. Belmín) (nd)

Vulg Abelmaim/Abelmain. 2 Khr 16,4*

Jdt 4,4 (-)*

Abel-Mehola 

Abel-Mizrajim 

Abel-Schittim

….   ….   siyaqhubeka

 

 

 

Imibono nemibuzo: 0 »