abeHluleli

05.11.2014
kuyaboniswana, kuyelulekwana kuyacetshiswana

Ngaphambi kokuthi abakwaIzrayeli bavumelana ngokuzibekela ozobayinkosi, ababuse, babezakhele, beziphethe, beyimindeni ezibusayo kwelaseKhenani abase bakhé kulo. Abaholi ezinkundleni zokuthetha amacala nezokuboshwa kwezivumelwano nezokushaya imithetho, abeHluleli, okuxoxwa ngabo kule ncwadi, babenesithunzi, behlonishwa baziswa emindenini nasezifundazweni zonkana. Babehlukene kabili: Kwakukhona „abeHluleli abancane“ ababebhekana nezingxabano nemidati emincane-nje; bese kuba khona „abeHluleli abakhulu“ okwakuthi ezikhathini ezinzima kube yibo abasukumayo bazame ukushweleza nokulamula nokuvikela umphakathi ezitheni. USamsoni, iqhawekazi alaziwayo elazidela amathambo labhekana namaFilisti lodwa-nje, wayengumeHluleli ngokuzehlukanele-nje.

Incwadi „abeHluleli“ ixoxa ngezigigaba ezikhombisa ukuthi isizwe sasixinwa sihlaselwa yizitha njalo-nje uma sesiphinde saphambuka ekukhonzeni oPhezukonke, umbusi waso, sesidumisa izithixo zabezizwe. Indikimba yengxoxo yale ncwadi ithi: Ikusasa likaIzrayeli lisekubambeleleni ngokwethembeka koPhezukonke, umbusi wakhe.

Okuqukethwe

ABEHLULELI NEZIKHATHI ZABO (ezahlukweni 1 – 2)

IZENZO EZIBALULEKILE ZABEHLULELI ABATHIZE 3 – 16

UDebhora noBharakhi 4 – 5

UGidiyoni 6 – 8

Ivukela-mbuso: uAbimeleki 9

UJifta 10 – 12

USamsoni 13 – 16

ABAKWADANI NEZOBUKHOLWA ZAKUBO 17 – 18

ISINQUMO SESIJEZISO KWABAKWABHENJAMINI 19 – 21

Imibono nemibuzo: 0 »