uRuthi

06.11.2014
umfelokazi uRuthi uziqokela ukubambelela emzini

Emandulo wawungekho umehluko kwezenkolo nakwezobuzwe: Oshiya elakubo wayeseshiye nenkolo yakubo ngokunjalo – esezikhiphile esandleni sombusi abekade ephansi kwakhe. Ukubambelela kwentokazi yakwelakwaMowabhi, uRuthi, kwabomndeni womyeni wakhe, umufi, wakwelakwaJuda, kwakufana nokuphuma unomphelo kwelakubo nokushiya phansi konke nokuphathelene nenkolo eyayikhule iqhuba ngayo; ngalokho yayisizethulé ngaphansi kwesandla soPhezukonke, umbusi wakwelakwaJuda. Umklomelo waleso sinyathelo sakhe sokuziqomela ukuzimbandakanya nelakwaJuda kwaba ukophulwa kwakhe ekwesweleni nokuphakanyiswa kwakhe uRuthi okwahamba kwahamba waze waba nguninakhulu wenkosi yesizwe eyaziswayo, uDavida, kuze kuyofika nakuJesu waseNazaletha [njengoba kushiwo eNcwadini kaMathewu, Math 1,5].

Kule ngxoxo ngoRuthi liya ngokuzwakala ithemba lokuthi imigoqo ehlukanisanayo phakathi kwezizwe, iyogcina inqotshiwe, yashabalala, untu lonke lube munye kuKhristu [njengobo kushiwo nasethestamenteni elisha entshumayelweni eseNcwadini elotshelwe ibandla laseKholose, Khol 3,11,].

Ukuze iqondisiseke le ngxoxo, kufanele ofundayo abe nolwazi ngesiko lokuganiselana kwelakwaIzrayeli ngalezo zikhathi, okwakulisiko lokuthi umfelokazi angenwe ngumnewabo kamufi [njengoba kuchazwa eNcwadini uDutheronoma, Duth 25,5-10]. Oshoné engenandodana kufanele umnewabo aganiselwe umfelokazi wakhe, amngene, azame ukutholela umnewabo indodana; yindodana kamufi leyo osekuyiyona esiyoqhuba uzalo lwakhe. Leli siko lihambisana nenhloso yokuthi umnotho womndeni usale emndenini, ungedluleli kwabangaphandle.

Imibono nemibuzo: 0 »