iNcwadi yokuqala uSamweli: 1 Sam

06.11.2014
uMaleyakhi

Ingxenye yokuqala yale ncwadi ixoxa ikakhulukazi ngomaHluleli nomphrofethi omkhulu uSamweli, le ncwadi eyagcina yethiwe ngaye. Kungezikhathi zikaSamweli lapho kwaqala khona ukungena kwenqubo yokubuswa ngamakhosi kwelakwaIzrayeli – eyayingemukelekile kuwo wonke umphakathi, ingani phela kwaIzrayeli kwakubanjelelwe ekutheni obusayo kwaIzrayeli nguSmakade uqobo (1 Sam 8; 1 Sam 12).

Emzamweni wokuxazulula le nkinga yokungahambisani kwemithetho yezenkolo nezidingo zezombusazwe, yagcina yehlulekile, yasibeka phansi isicoco inkosi yokuqala, uSawuli. Uyasolwa agxekwe njalo-nje ngokuthi wayemlalela ngokungenantshisekelo etheni uSmakade (1 Sam 13,8-14; 1 Sam 15,1-26).

Ezingxakini uSawuli ezabalazela ukubambelela esikhundleni sobukhosi wayethikaziseka ikakhulukazi ukubona uDavida, owagcina sekunguyena inkosi emva kukaSawuli, eya ngokuya ephumelela kwakwenzayo eba nogazi nasemphakathini, okwamfaka umona nenzondo uSawuli. Zaphelela ezeni izaba zikaSawuli ukumvimba uDavida empumelelweni yakhe ngoba uDavida wayengathandwa-nje umphakathi kuphela, wayezithandelwa eziqokelwé nguSmakade (1 Sam 13,14; 1 Sqam 18, 12-16).

Okuqukethwe

USamweli emashashalazini angcwele eShilo (ezahlukweni 1 – 3)

UmPhongolo wesiVumelwano 4 – 7

Inkosi uSawuli, uSalakutshelwa 8 – 15

UDavida emabaleni asebukhosini kaSawuli 16 – 20

UDavida noGoliyade 17

UDavida ebaleka ethungathwa nguSawuli 21 – 28

USawuli ezinxushunxuswini nesiphetho sakhe 28 – 31

Imibono nemibuzo: 0 »