iNcwadi yokuqala ngamaKhosi: 1 Khos

06.11.2014
... zihlabeke izitha zami!

Kuzo zombili izincwadi ngamaKhosi (1 Khos; 2 Khos) kulandwa ngezehlakalo kusukela ekukhothameni kukaDavida kuze kube sekupheleni kwemikhosi yomibili, owakwaIzrayeli nowakwaJuda, ekunqotshweni kwawo ngabaseAsiriya nabaseBhabhiloni. Lena yokuqala ixoxa ngezinxushunxushu kuze kuvunyelwana ngozolandela uDavida esihlalweni sobukhosi, yedlulele emlandweni ngombuso nokubusa kukaSolomoni okubatshazwayo, igcine ngokuqhekeka kombuso okwaveza okwaJuda, eningizimu, nekomkhulu lawo iJerusalema, nowakwaIzrayeli, enyakatho – kwehlukana inhloko nesixhanti.  Ukwakhiwa kweThempeli eJerusalema yisenzo esibaluleké kakhulu kulesi sikhathi kubusa uSolomoni.

Umlobi walezi zincwadi akaxoxi-nje kuphela ngokwakwenzekile, uzama ukuchaza, abeke nezizathu ngesisusa sokwenzeka. Uqhekeko nokuwa kombuso ukubona kuyinzalo yesiphambeko: ukumhlubuka oPhezukonke nokuphendukela ezithixweni zabezizwe. Le ndlela azama ngayo ukuchaza ngesisusa sezigameko abika ngazo, uyisebenzisa maqondana nombuso nomphakathi uphelele, abuye ayisebenzise futhi maqondana nombusi ngamunye ngamunye.  Abaphrofethi basemqoka kule ngxoxo – imizamo yabo yokwexwayisa nokukhuza ababusi, bebakhokhela ukuthi babuyele ekukhonzeni oPhezukonke. Owayaziswa kakhulu kubo kwakungumphrofethi uElija, owayelwisana nokukhonzwa kwesithixo uBhali kwelasenyakatho kwaIzrayeli.

Okuqukethwe

Ukugcotshwa kukaSolomoni nokukhothama kukaDavida (ezehlukweni 1 – 2)

Inkosi uSolomoni nokwakhiwa kwethempeli 2 – 11

Uqhekeko nomlando wemibuso yomibili – owakwaIzrayeli nowakwaJuda 12 – 16

Inkosi uAhabhu nomphrofethi uElija 16 – 22

Umlando wemibuso yomibili emva koqhekeko 22

Imibono nemibuzo: 0 »