iNcwadi yesibili ngamaKhosi: 2 Khos

06.11.2014
Uqhekeko nokunqotshwa kombuso kudalwa yini?

Le ncwadi yesibili ngamaKhosi (2 Khos) iqhuba okusuka kweyokuqala.

Engxenyeni yokuqala iqukethe umlando wemibuso yomibili, owakwaIzrayeli nowakwaJuda, kusukela maphakathi nenkathi yeminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye ngaphambi kwenkathi yenkolo yobuKhristu – [ngaphambi kokuzalwa kukaJesu], okungaphambi kwenkathi esiphila kuyo –  (900 ph. Khr. ) kuhlehle kuze kube sonyakeni wokunqotshwa kombuso wasenyakatho kwaIzrayeli kowamakhulu ayisikhombisa namashumi amabili nambili ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo (722 ph. Khr.).

Ingxenye yesibili ixhuma khona lapho-ke, yethule umlando wombuso waseningizimu, kwaJuda, kuze kube sekunqotshweni nasekuchithweni kwawo nasekubhidlizweni kwethempeli eJerusalema ngonyaka wamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo (587 ph. Khr.).  Isiphetho sale ncwadi yingxoxo enika ithemba: ukuthethelelwa nokudedelwa kwenkosi yakwaJuda, uJowakhini, owayekade evalelwe ekudingisweni kwelaseBhabhiloni.

Njengasekuqaleni kwencwadi yokuqala, umlobi isisusa soqhekeko nesokuwa kwemibuso kwaIzrayeli nakwaJuda usibona ekuhlubukeni kwesizwe ekukhonzeni oPhezukonke, umbusi kaIzrayeli. Ikakhulukazi umbuso wasenyakatho, kwaIzrayeli, lapho kwasukela khona ukugxumeka izithixo eziyizithombe zezinkabi [1 Khos 12,28], usoleka kakhulu kulokho nokuchithwa kwawo kunqunywe kunqunyiwe [2 Khos 17]. Kwelombuso waseningizimu kukhona nokho amakhosi „alungile“ – njengoHiskhiya noJoshiya – okuthi nòma bengekwazi ukulunqanda uqhekeko oseluvele, bebeyithemba lethuba elisha elingagcina livele. Kubaphrofethi abaziswa ngesibindi sabo sokuqwagayisana ngisho nanababusi bezwe, bagqugumezele ukugcinwa kwentando yoPhezukonke, kwakwazisa ngaphandle kukaIzaya owayelandela uElija, uElisha.

Okuqukethwe

Isiphetho sesikhathi sikaElija nokuqhubeka kwesikaElisha (ezihlokweni 1 – 8)

Izingxoxo ngemibuso yakwaIzrayeli nakwaJuda 8 – 16

Ukuwa kombuso wasenyakatho kwaIzrayeli 17

Umbuso wakwaJuda kuze kube sekuchithekeni kwawo 18 – 25

Imibono nemibuzo: 0 »