iNcwadi yesibili yeziKhronike: (2 Khr)

06.11.2014

Lena yesibili yeziKhronike, eqhubeka lapho kugciné khona eyokuqala, ixoxa ngombuso wenkosi uSolomoni nokwakha kwakhe ithempeli kanye nangomlando wamakhosi eyamlandelayo esihlalweni sobukhosi bakwaJuda kuze kube sekunqotshweni kwawo nasekuqhutshweni kwezakhamuzi ziyovalelwa ekudingisweni kwelaseBhabhiloni ngonyaka wamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo (587 ph. Khr.).

Inakwé kakhulu indaba yethempeli nakule ncwadi. Ukuhlangula nokuhlela kabusha inqubo yenkonzo ethempelini okwakushisekelwe ikakhulu ngamakhosi oHiskhiya noJoshiya, kuxoxwa kabanzi ngakho lapha.

Okuqukethwe

Inkosi uSolomoni nokwakhiwa kwethempeli (ezahlukweni 1 – 9)

Umlando wamakhosi akwaJuda (10 – 28)

Ukuhlela kabusha okwakushisekelwa ngamakhosi oHiskhiya noJoshiya 29 – 35

Ukuwa kombuso wakwaJuda 36

Imibono nemibuzo: 0 »