uEzra

06.11.2014
uEzra

Incwadi uEzra iqhuba okulotshwé ngakho ezincwadini iziKhronike. Ilanda ngokuqala kabusha okwenziwa eJerusalema ekubuyeni kwababethunjelwe kwelaseBhabhiloni:

Okokuqala: Ngokulawula kwenkosi yakwelasePhereshiya, uKhirosi, owayekade enqobé umbuso waseBhabhiloni ngonyaka wamakhulu amahlanu namashumi amathathu nesishiyagalolunye ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo (539 ph. Khr.), idlanzana labakwaJuda ababekade bethunjelwe kwelaseBhabhiloni labuyela eJerusalema, laciciyela ukuvuselela ithempeli elalikade libhidliziwe ngokunqotshwa nokuwa kombuso.

Okwesibili: Eminyakeni engamashumi ayisishiyagalombili elandela lapho, kwafika umphristi uEzra ejutshwé yinkosi yakwelasePhereshiya, uArtaxerxes wokuqala, efika nedlanzana labakwaJuda eJerusalema. Wayethunywé ukuzoqaphelisisa ukuthi inkonzo yemihlatshelo neminikelo iqhutshwa ngemfanelo nempilo emphakathini iqhubeka ngokwenkambiso kaMosi. UEzra waqakamelele ikakhulukazi ukuthi sigcineke simsulwa isizwe ngokungalokothi siganiselane nabakhonza izithixo zabezizwe.

Okuqukethwe

Ukubuyela eJerusalema nokuvuselelwa kwethempeli (ezahlukweni 1 – 6)

Ukuthunywa kukaEzra nokuchitha nokwehlukanisa abaganene nabezizwe 7 – 10

Imibono nemibuzo: 0 »