iZaga

08.11.2014
bafika balithatha izwe

Emva kwencazelo ende ngenhloso nangokusetshenziswa kwezaga enkulumweni nasembhalweni, le ncwadi yethula kusukela esahlukweni seshumi izaga eziphathelene nezimo eziningi ezehlukene, ezethulwa kungalandelwa luhlelo olutheni.

Lezi akusizo „izaga“ ngokwenkulumo, yimisho elolongelwe ukufundisa nokwedlulisela kwabasakhulayo ulwazi ngendalo nangempilo emphakathini. Le misho isuka ekubhekisiseni empilweni yansukuzonke njengoba kwakwenziwa nakwabezizwe ababakhelene nabakwaIzrayeli.

Indikimba yeZaga akusiyo ingxoxo ngoPhezukonke; zixoxa ngobunjalo bempilo nangenqubo kuhlaliswene – okuluhlelo lwempiliswano olwesekwé yisimo sendalo nenqubeko enhlaliswaneni okuthi kokugcina kahle, kumehlisele izinhlanhla nempumelelo.

Impiliswano ekhaya nasemphakathini yiyona sisekelo: Owazisa ahloniphe omunye, uyaziseka ahlonipheke naye ngokunjalo. Kulezi zaga kuqophisana kuqwagayisana amazwi nezinkulumo zabalungileyo, abethembikile, ababonelelanayo bebhekene nabangalungile, amaphixiphixi, amaqili, izigebengu (okujwayelwe futhi ukusebenzisa amagama alandela ulwimi lwesiHebheru athi „abalungile“ „abangalungile“ uma kukhulunywa ngabo): „Owenza okuhle, unenala kwakhe; okhwabanisayo, ayimletheli nhlanhla inzuzo yakhe.“

KwabakwaIzrayeli kwahamba kwahamba kwathathwa ngokuthi imiyalelo eyemukelwa koPhezukonke, uSmakade, entabeni yaseSinayi, yiyona esiyisilinganiso senqubo efanele; uSmakade uqobo kwathiwa nguyena okuphilelwa ukwenelisa intando nentshisekelo yakhe – okwasekwenezezela endleleni okwakuqhutshwa ngayo phambilini, okusaqhutshwa ngayo kwabezizwe nanamuhla lokhu.   Lokho kufakaziswa umusho omiswé njengesihloko esahlukweni sokuqala evesini lesikhombisa [iZaga 1,7] nezaga ezinye ezimbalwa ezehluka kwezinye ngokuphatha uSmakade, iNkosi: esahlukeni seshumi evesini lamashumi amabili nesikhombisa kanye nasevesini lamashumi amabili nesishiyagalolunye [iZaga 10,27.29].

Okuqukethwe

Ngenhlakanipho nobuwula (ezahlukweni 1 – 9)

Inqolobane yokuqala yezaluleko 10 – 22

„Izaluleko ezingamashumi amathathu“ 22 – 24

Inqolobane yesibili yezaluleko 25 – 29

Izinqolobane ezehlukene zezaga 30

Ukubatshazwa nokudunyiswa kwenkosikazi ekhuthele 31

Imibono nemibuzo: 0 »