umPhrofethi uJeremiya

14.11.2014
uJeremiya

Akekho omunye umphrofethi ochaza ukwedlula uJeremiya ukuthi kunjani emphefumulweni walowo ozizwa ethunywé ngoPhezukonke ukuphaphamisa nokuxwayisa umphakathi, ememezela ngolaka nobunzima obuzayo.

UJeremiya wayephila esebenza eJerusalema kusuka ekupheleni kwenkathi yeminyaka engamakhulu ayisikhombisa [kubalwa kuhlehlwa] kuya ekuqaleni kwenkathi yeminyaka eyisithupha ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo [700 – 600 ph.Khr.] ngezikhathi zombuso wamakhosi oJoshija noJayakhimu noJoyakhini noZidkhiya.  Usebenzisa amazwi anzima ekukhonondeni kwakhe ngokuthi abakwaJuda base bephendukele ekukhonzeni izithixo zabezizwe, ugxeka futhi abacebileyo ngokucutha nokucindezela kwabo abampofu.  Uyabexwayisa abakwaJuda enkolweni yabo ayeyibona iwukuzikhohlisa-nje  – isisekelo sayo okwakuwuyindlela yokwethembela esakhiweni sethempeli nasekuqhutshweni kwenkozo eyayifana nokwethembela kwezomlingo. UJeremiya ukubona kusondela ngezinkani ukuwa kombuso uma isizwe singaphendukeli koPhezukonke ngokushesha. Lase lidumé ledlula emva kwempi nabaseAsirya okwakugciné kunqotshwe kuyo umbuso wakwaIzrayeli, uJeremiya usebona kusondela futhi „isitha esiqhamuka enyakatho“, ogama laso alaziwayo, esiyofeza isigwebo soPhezukonke ekujeziseni abakwaJuda nomuzi waseJerusalema.  Inhlekelele yavela ngokuthi abaseBhabhiloni, ababekade behlasele okokuqala beholwa ngumbusi wabo uNebhukadinezari onyakeni wamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo [597 ph.Khr.] baze bafika emabaleni aseJerusalema, okwathi eminyakeni eyishumi emva kwalokho bagcine bewubhidlizile umuzi wonke waseJerusalema nethempeli lakhona akwasala tshe phezu kwelinye, bathumba ingxenye enkulu yezakhamizi, baziqhuba bazisa ekudingisweni kwelakubo eBhabhiloni.

Akekho omunye umphrofethi ochaza ukwedlula uJeremiya ukuthi kunjani emphefumulweni walowo ozizwa ethunywé ngoPhezukonke ukuphaphamisa nokuxwayisa umphakathi, ememezela ngolaka nobunzima obuzayo.  Intshisekelo nenzondelelo ngesizwe sakubo kanye nendumazo yisizwe sakubo kwacishe kwambulala; intshisekelo nenzondelelo ngoPhezukonke amkhonzayo owayemethwesé umthwalo onzima kangaka ngobuphrofethi kwacishe kwamphambanisa ikhanda.

Nòma kunjalo, uJeremiya wakwazi ukuhlaba umkhosi amemezele ngobuhle nomusa ozayo – wathi: le nhlekelele evele ayiyukugcina iyisiphetho sendlela yoPhezukonke nesizwe sakhe, wathi uSmakade uyobopha „iFindo eliSha lesiVumelwano“ nesizwe sakhe, imiyalelo yakhe akaseyikubaqophela yona etsheni, kodwa „iyoqoshwa enhlizweni nakunembeza“ (Jer 31,31-34).

Abenkolo yobuKhristu babona empilweni kaJeremiya isibikezelo „ngomPhrofethi“ uJesu waseNazaletha ongahluphekanga-nje kuphela ngesizwe nanesizwe nasesizweni sakhe, kodwa owasihluphekela isizwe sakhe.    Ngokwenkolo yobuKhristu, ngokuhlushwa nokubethelwa kwakhe [uJesu] labopheka kabuso „[ne]Findo eliSha“ uJeremiya ayekade ekhuluma ngalo.

Okuqukethwe:

Isinqumo kwahlulelwa iJerusalema nabakwaJuda (izahluko 1 – 25)

UmPhrofethi ezindla eyedwana ezabalaza  15-17; 20

Isinqumo soPhezukonke sokwahlulela siqondiswé kwabezizwe (I)  25

Kumelwene nabaphrofethi bamanga  26 – 29

Kumenyezelwa ngomusa ozayo neFindo eliSha 30 – 33

Isixwayiso esiqondiswé kubabusi nasemphakathini kwelakwaJuda  34 – 36

Ukuhlupheka kukamPhrofethi uJeremiya  37 – 45

Isinqumo soPhezukonke sokwahlulela siqondiswé kwabezizwe (II) 46 – 51

Isengezelelo: Ukubhidlizwa kweJerusalema  53

Imibono nemibuzo: 1 »

Imibono nemibuzoumPhrofethi uJeremiya«

  1. […] Quelle/Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  Seite 794; https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/268-umphrofethi-ujeremiya/ […]