isiLilo

17.11.2014
sagcina sikhululekile isizwe ebugqilini

Lezi zinkondlo nezingoma eziqukethwe kule ncwajana zaqoqwa eminyakeni engemuvana-nje nokunqotshwa nokubhidlizwa kweJerusalema ngamabutho ombusi wakwelaseBhabhiloni, uNebukhedineza, onyakeni wamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo [587 ph.Khr.] – yisahluko sokuqala-nje okungenzeka ukuthi salotshwa ngonyaka wamakhulu ayisihlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo [597 ph.Khr.]. Alikho elinye ibala ebhaybhelini ebekwé ngayo le nhlekelele yokuhlaselwa nokwehlulwa nosizi olwayilandelayo okungedlula indlela ebekwé ngayo lapha. Umlobi walezi zinkondlo nalezi zingoma uyazibuza uyaziphendula, ufisa ukuthola isisusa nesizathu salolu laka olungaka; incazelo uyithola entshumayelweni endala yabaphrofethi:  Akusiye oPhezukonke obukelela isizwe sakhe, yiso isizwe luqobo esizimemele lolu laka ngokungalaleli nokungakhuzeki kwaso! Uyethemba nokho umlobi walezi zinkondlo nalezi zingoma ukuthi oPhezukonke uyogcina exolile, wasibonelela ngomusa isizwe sakhe. Enkonzweni ngokwenkolo yobuJuda lezi zinkondlo nalezi zingoma ziyaye zihaywe enkonzweni ngomkhosi wokukhumbula ukubhidlizwa kwethempeli (ngoJulayi/Agasti).  Ebhaybhelini ngolwesiHebheru, ebhaybhelini ngokwenkolo yobuJuda, le ncwajana ihambisana nekaRuthi, nesiHlabelelo seziHlabelelo, nomShumayeli kanye nekaEsta emqulwini wezincwajana ezinhlanu okuthiwa umqulu wemikhosi; yafakwa yalandela eyomphrofethi uJeremiya ekuhunyushweni kwebhaybheli lifakwa kolwesiGrikhi, yafakwa lapho kufiniselwa sengathi yayikade ilotshwé nguJeremiya.

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  ikhasi 856; © Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »