uJoweli

24.11.2014

Le ncwajana izungeza udaba lunye-nje: „uSuku loPhezukonke lokwaHlulela“ olwalusemqoka kakhulu enkolweni yabakwaIzrayeli ngeziphathelene nekusasa nengunaphakade. Isisusa sayo ukuhlasela kwesikhonyane okwathi uJoweli wakufanisa nomhla wokwahlulelwa komhlaba, wahlulelwa ngoPhezukonke (uJoweli 1,2-2,11). Ekuzikhaleleni kwesizwe nasekuzimiseleni kwaso ukuphenduka, oPhezukonke uphendula ngokuthi isizwe sakhe siyokophulwa, sihlengwe olakeni lwesahlulelo; ezinye izizwe-ke nokho lusazilindele nòma kunjalo „uSuku loPhezukonke lokwaHlulela“.  Esahlukweni sesithathu nakwesesine kuchazwa ukuthi kuyoba njani-ke ngalolo suku.

Nakulo mbhalo akutholakali ukuthi uJoweli wayethula ngayiphi iminyaka le ntshumayelo yakhe eJerusalema. Akuqondakalisisi ukuthi wayephila eshumayela ngaphambi noma ngemuva kokudingiselwa kwelaseBhabhiloni okwakuseminyakeni engamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa kuya kwengamakhulu amahlanu namashumi amathathu nesishiyagalombili [587-538 ph.Khr.].

Entshumayelweni yakhe ngekusasa nengunaphakade uJoweli ukhuluma ngokuthululelwa „kukaMoya“ esizweni sonke okuyoba yisimemezelo sokufezwa kwezethembiso nokuphethwa kwendalo (Bheka: isahluko sesithathu). Encwadini yeZenzo zabaPhostoli (2,17-21) lesi simemezelo sifakaziselwa yisimanga sokuthululwa koMoya oNgcwele.

Okuqukethwe

Uhlupho lokuhlaselwa yisikhonyane okwakuyisijezizo soPhezukonke (izahluko 1-2)

Ukophulwa nokuhlengwa eNtabeni yaseSiyoni  3-4

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  ikhasi 945; https://www.biblia-zuluensis.de/

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »