uAmose

24.11.2014
iziza, izivande, amasimu, amadlelo onke ... ...

Umphrofethi wokuqala intshumayelo yakhe esiyithola encwadini ebizwa ngaye, nguAmose wasemzanyanyana omncane kwelakwaJuda.  Ngokusho kwakhe, uSmakade wamlanda ekwaluseni, wambizela ekutheni ayoba ngumphrofethi enyakatho kwelakwaIzrayeli (Amose 7,15). Washumayela lapho maphakathi nesikhathi eside nesasinempumelelo sombuso weNkosi uJerobheyami wesiBili, okwakuseminyakeni yamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili nesithupha kuya kwengamakhulu ayisikhombisa namashumi amane nesithupha phambi kwale nkathi esiphila kuyo (786-746 ph.Khr.).  Umphakathi wakhona owawunethezekile kanye nabaholi nabefundisi bakhona wabasongela, ebaxwayisa ngesehlulelo sesijeziso soPhezukonke – impi nokudingiswa. Kwakungesikho ukuvivisana kwezizwe zizwana amandla okwamnika lelo so, ngoPhezukonke uqobo owayemembulelé lowo mbono wokuwa kombuso wasenyakatho kwelakwaIzrayeli (izahluko 7-9).

UAmose akabikezeli-nje kuphela ngolaka oluzayo, ubala nezizathu ezenza lungabe lusavikeleka: Umbuso phansi kwenkosi uJerobhewami wesiBili wawukade ulilethele amathuba okuthuthuka nokunotha elasenyakatho kwelakwaIzrayeli, okwaveza uguqoko olukhulu emphakathini.  Intela eyayisiphakeme kakhulu (uAmose 5,11-12) yenza ukuthi iziza namasimu namadlelo amaningi agcine esesezandleni zabambalwa-nje abaziswayo ababekade bevele bezimele kahle, iningi emphakathini laqhubeka libukelelwa, lihlaselwa ubumpofu nokuhlupheka. Lokho-ke kodwa kwakuphikisana noMthetho kaSmakade kanye namasiko nenqubo yenhlalakahle emphakathini.  Kungakho-ke uAmose ebasola, ebagxeka, ebasongela abanomnotho emphakathini ekucindezeleni nasekucutheni kwabo abampofu nabangenabani (uAmose 2,6-8; 3,9-10; 4,1; 6,1-7; 8,4-7).  Uyigxeka eyigxekisisa, ayibize ngeze leze, leyo ndela yokukhonza nokukhuleka ngoba iyaleya izwi loPhezukonke eligqugquzela ukubonelelana nobanjiswano njengezelamani emphakathini (uAmose 5,21-24).  Nezinye izizwe uAmose uzibekela lo mgomo (uAmose 1,3 – 2,3).

Okuqukethwe

Ukubikezelwa kwesehlulelo sesijeziso phezu (kwelasenyakatho) nelakwaIzrayeli (izahluko 1-6)

Imibono nokwethwasiswa komphrofethi  7-9

Ukwethembela ekuhlengweni okuzayo  9

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  ikhasi 949; https://www.biblia-zuluensis.de/

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »