uObadiya

27.11.2014

Le ncwajana yomphrofethi yalotshwa ngezikhathi zokunqotshwa nokubhidlizwa kweJerusalema kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo.  Indlela lolu daba olubekwé ngayo evesini leshumi kuya kweleshumi nanhlanu yenza kuthatheke sengathi kuxoxa ufakazi owazibonela ngawakhe noma-ke owayephila ngalezo zikhathi.

Isisusa sombiko owemukelwa nguObadiya ngumoya wenzondo wesizwe sakwaEdomi, okwekhelenwe naso, ngenkathi nangemuva kwaleyo nhlekelele: AbakwaEdomi bayokwehlelwa yishwa elifanayo nelehlela abakwaJuda nekomkhulu labo iJerusalema ababekade bebaklolodela, bebahleka usulu. Ngokujivazeka kwababesindé ekubhujisweni kuxoxwa futhi nasencwadini kaHezekhiya [uHezekhiya 25,12-14; 35,1-15] kanye nasencwadini yamaHubo [iHubo 137,7]. UObadiya uyabaduduza abanqotshiwe, baphundlwa: Intaba iSiyoni eshiywé iphundlwé yaphundlisiswa, iyogcina yeluleme, yasukuma, yaba yisiphephelo esiyinqanawe. [bheka ivesi leshumi nesikhombisa].

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  Seite 956;

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

 

 

Imibono nemibuzo: 0 »