iNsumansumane ngoMaqhamsela Khanyile: uCwaningo loMlando olusaQhubekayo

09.03.2015
uMaqhamsela Khanyile

KwabeNtumo kwezeNkolo bakwelaseNoki [Norway] kunengxoxo muva-nje ngothile abathi babekade bezitholele yena, bemondla, bemshumayeza, waze wagcina evumile “ukuphenduka”, “akholwe”, emukele inkolo yobuKhristu,  okuthiwa wabulawa, ebulawelwa leso sinqumo sakhe sokuthi abhajadiswe, ebulawa ngokuthiwa babejutshwé yiNkosi uCetshwayo kaMpande kaSenzangakhona [1828-1884].

Muva-nje le ngxoxo isivuké kabusha, yaveza isidingo sokuthi icutshungulwe.  Lolu cwaningo esiphezu kwalo luphenya umsuka wale ngxoxo ngokuphindela emuva luyohlola umbiko wokuqala owaziwayo owawuqoshwé phansi ngalona okuxoxwa ngaye kanye nangesigigaba okuxoxelwana ngaso, bese luqhubekela ekucwaningeni isimo kwelakwaZulu ngezikhathi zombuso weNkosi uCetshwayo nasekufikeni kwabeNtumo bakwelaseNoki kuleli, kuqhathaniswa nemibiko ngabanye okuthiwa nabo “baphenduka” “bakholwa” ngaleyo minyaka beshunyayezwa ngezinye iziNhlangano zabeNtumo [ezaziqhamuka eNgilandi –  “abaseSheshi”, “abaseWeseli”; nezaziqhamuka eJalimane – “abaseLuthela”; nezaziqhamuka eMelika – nezinye].

Ngezikhathi zokuqhwagwa nokudunwa kwezwe [colonialism] nezokubuswa ngendluzula yobandlululo nengcindezelo [apartheid] (1652-1994) kwakuvamile ukuthi kuqanjwe, kuxoxelwane imizekeliso engenabufakazi, ize igcine isiqoshwé phansi kwafundiswana ngayo, okungesilo iqiniso ngokomlando.

nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini [Dr Ben Khumalo-Seegelken] weViyo leziKhuthali oBanjiswaneni lokuHumusha nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu [Biblia Zuluensis] www.biblia-zuluensis.de ; >> uBanjiswano lokuKhuthaza ukuKhulunywa nokuBhalwa kwesiZulu eMphakathini

iNqolobane yoLwazi:

Du Plessis, J. (1911). A History of Christian Missions in South Africa.

Hale, Frederick (1996). Norwegian Missionaries in Natal and Zululand: Selected Correspondence 1844-1900. Van Riebeeck Society, The. ISBN 978-0-9584112-3-3.

Ndebele, Sibusiso (11 March 2007). “Ndebele: Martyrdom of M Khanyile commemoration”. Polity.org.za. [09.03.2015].

Nürnberger, Margarete (2001). “Maqhamusela Khanyile’s life and testimony”. Natalia (Natal Society Foundation) 31: 34–52. [09.03.2015].

Nürnberger, Margarete Paula Luise (2000), “A Zulu martyr?: what are the factors that led to the sparse and irregular public commemoration on Maqhamusela Khanyile in the Lutheran church to which he belonged?”, Rhodes eResearch Repository. [09.03.2015].

Plathow, Michael (2007). Lutherische Kirchen. Vandenhoeck & Ruprecht. ISBN 978-3-525-87120-1.

Werner, Alice (1933). “Colenso of Natal”. International Review of Mission 22 (4): 510–521. doi:10.1111/j.1758-6631.1933.tb04758.x. ISSN 0020-8582.

 

Imibono nemibuzo: 0 »