… angiyukweswela – angiyukwesaba!

30.11.2015
... zihlabeke izitha zami!

iHubo lamashumi amabili nantathu [Hub 23]

*

USmakade ungumalusi wami;
angiyukweswela.

Ungilalisa phansi ngiphumule
edlelweni elimahlungu aluhlaza;
angiqhubele emithonjeni yamanzi acwebile.

Uvuselela umphefumulo wami, uphile;
angichushise emikhondweni yokulunga,
libabazeke igama lakhe.

Nòma ngingaphambukela ezingoxingoxini,
ngihlwathuze kuhle kodabula ethunzini lokufa,
angiyukwesaba;

ingani phela wena, Smakade, unami,
uphethe induku nobhoko – ngimi isibindi!

USmakade uyangihlabisa, angenzele idili, ngibuse;
zihlabeke izitha zami!

Uyangivunulisa, angihlobise ngiconse!
Ungiphisela imbiza, ngiphuze ngidele!

Okuhle nothando
kuyongithungatha ukuphila kwami konke.

Ngiyohlala emzini kaSmakade phakade naphakade!

Ameni!

+

Imibono nemibuzo: 0 »