… angiyukweswela – angiyukwesaba!

30.11.2015
... zihlabeke izitha zami!

iHubo lamashumi amabili nantathu [Hub 23]

*

USmakade ungumalusi wami;
angiyukweswela.

Ungilalisa phansi ngiphumule
edlelweni elimahlungu aluhlaza;
angiqhubele emithonjeni yamanzi acwebile.

Uvuselela umphefumulo wami, uphile;
angichushise emikhondweni yokulunga,
libabazeke igama lakhe.

Nòma ngingaphambukela ezingoxingoxini,
ngihlwathuze kuhle kodabula ethunzini lokufa,
angiyukwesaba;

ingani phela wena, Smakade, unami,
uphethe induku nobhoko – ngimi isibindi!

USmakade uyangihlabisa, angenzele idili, ngibuse;
zihlabeke izitha zami!

Uyangivunulisa, angihlobise ngiconse!
Ungiphisela imbiza, ngiphuze ngidele!

Okuhle nothando
kuyongithungatha ukuphila kwami konke.

Ngiyohlala emzini kaSmakade phakade naphakade!

Ameni!

+

Imibono nemibuzo: 3 »

Imibono nemibuzo… angiyukweswela – angiyukwesaba!«

 1. Ngiyaqala ukusibhekisisa isithombe esihambisana nehubo lika23.
  Sazesasihle.
  Konje ngubani umdwebi waso?

 2. Imidwebo ekulezi zingxoxo esizibhalé lapha siyeboleké koA.A. Telford noC.T.A. Maberly encwadini kaT.V. Bulpin ethi “Lost Trails of the Transvaal”, eminye kuMartin Selber encwadini yakhe ethi “Hendrik Witbooi”, kuGötz R. Richter encwadini yakhe ethi “Kamau der Afrikaner” kanye nakuDavid Bygotts kweyakhe ethi “Silly Birds of Southern Africa”.
  Lo mdwebo ophelekezela iHubo 23 siweboleké kuGötz R. Richter encwadini yakhe ethi “Kamau der Afrikaner”.

 3. ANGILUNGISE IPHUTHA BO!

  Lo mdwebo ophelekezela iHubo lama-23 siweboleké kuDavid Bygotts encwadini yakhe ethi “Silly Birds of Southern Africa”.

  nguBheni wakwaKhumalo eBaQulusini