Izihlangu: amaHubo

oPhongolo

iHubo 121

Ngenyusa amehlo, ngisinga izintaba. Usizo lwami luyovelaphi na? Usizo lwami luvela kuSmakade; yena owadala izulu, wadala umhlaba. Akaluvumeli unyawo lwakho lushelele; Umelusi wakho akalokothi ozele. Phinde! Akozeli, akalali! Nguyena melusi kaIzrayeli lo! Nguyena uSmakade okuhlengayo; ungumthunzi, uyisiphephelo sakho nxazonke. Ilanga … qhubeka