iHubo 121

23.10.2014
oPhongolo

Ngenyusa amehlo, ngisinga izintaba.
Usizo lwami luyovelaphi na?

Usizo lwami luvela kuSmakade;
yena owadala izulu, wadala umhlaba.

Akaluvumeli unyawo lwakho lushelele;
Umelusi wakho akalokothi ozele.

Phinde! Akozeli, akalali!
Nguyena melusi kaIzrayeli lo!

Nguyena uSmakade okuhlengayo;
ungumthunzi, uyisiphephelo sakho nxazonke.

Ilanga alisoze lakuhangula emini,
nonyezi ebusuku awusoze wakushisa.

USmakade uyokuvikela kukho konke okubi;
Uyokulondolozela ukuphila kwakho.

USmakade uyokwálusa
lapho uphuma nalapho ungena
manje naphakade naphakade.

Ameni | Makube njalo!

Imibono nemibuzo: 0 »