Izihlangu: imihlatshelo neminikelo

... zihlabeke izitha zami!

uLevithikhusi

Le ncwadi inegama elithi „Levithikhusi“ ngoba iphathelene ikakhulukazi nezimfanelo okufanele zigcinwe ngabaqhubi nabaholi kwezemikhuleko nezezinkonzo, okwakulubizo olwaluqondene nabaphristi kwabenzalo yakwaLevi. Ngaphezu kwemiyalelo ngenqubo ekwethulweni kweminikelo nangemininingwane yonke enkonzweni yobuphristi, kwakunemiyalelo nemithetho okwakufanele yaziwe igcinwe emphakathini, ukuze isizwe sihlale sicandulekile, singenasici, … qhubeka