Izihlangu: uJesu

izitha-azikuyushiya-tshe-phezu-kwelinye

uJesu nezinyembezi, elilela umuzi waseJerusalema

 uJesu nezinyembezi, elilela umuzi waseJerusalema –  incwadi kaLuka, isahluko seshumi nesishiyagalolunye [Lk 19, 41-44]  – 41 Kwathi esesondele, ewubona umuzi, wawukhalela,   42 ethi: “Yek’ ukuba ukwazile namuhla ukukuqonda lokho okungakulethela ukuthula! Kukusithekezelwe nokho, awukuboni! 43 “Kuyofika izikhathi lapho izitha zakho … qhubeka