uDavida noGoliyade

15.10.2014
iyaviva eyamaFilisti iholwa nguGoliyade

Ibambene impi kwaIzrayeli. AmaFilisti emi ngasegqumeni elinganeno kwethafa; uIzrayeli umi ngaphesheya. Sekusuka omunye wamaFilisti esephumela eshashalazini. NguGoliyade  igama lakhe, isidlakela esihlomé sahlomisisa. Siqhuba okuyindojeyana okusithwalele isihlangu saso.

“Mihlolo mini lena enisihlolela yona senihlomelé ukuzohlasela thina Mafilisti?  Ningobani-nje nina, imithothongo kaSawula le!  Nizozibonela-ke ngawenu: Khethani abe munye nimqhube azobhekana nami! Wangehlula-nje, siyoba yizigqili zenu. Kwanqoba thina, nibadala yithi! …”

>> isaqhubeka

Imibono nemibuzo: 0 »