INkosi nesizwe sayo babopha ifindo lesivumelwano

31.10.2014
Uqhekeko nokunqotshwa kombuso kudalwa yini?

INkosi nesizwe sayo babopha ifindo lesivumelwano;

– amaphuzu ayishumi esivumelwano

uEksodusi 19 no 20

Izinyanga ezimbili nosuku emva kokuba abakwaIzrayeli baphuma kwelaseGibhithe bafika ogwadule lwaseSinayi. Babesuké eRefidim njengoba sebefika lapho nje; baphumulela eduze nentaba iSinayi.

UMosi wenyuka, waqonda kuNkulunkulu entabeni.

Yakhuluma naye iNkosi, yathi: “Tshela abakwaIzrayeli ke manje, abozalo lukaJakobe, uthi, ngithi: `Nizibonele ukuthi abaseGibhithe sigcinisenephi nabo. Kukho konke lokho nina bengilokhu nginithwele ngokucophelela okokhozi lundiza ngokunakekela, luthwele amaphuphu alo ngamaphiko, ngaze ngazonibeka lapha kwami niphephile.  Uma ke manje niqhubeka ukungikhonza ningazise, seniyohlala njalo niyisizwe sami.

“Umhlaba wonke lo ungowami, kodwa nina ngiyaniqoka kuzo zonke izizwe ezikhona; ningabami. Nizoba yisizwe esingikhonza kuhle komphristi enkonzweni yakhe, isizwe engingasibangiswa muntu.´ Batshele lokho ke abakwaIzrayeli.”

Wabuya ke uMosi, wabikela izibonda akuyalezwé nguSmakade. Saphendula ngazwi linye isizwe, sathi: “Ngelethu!”

Waphindela uMosi wayoyibikela iNkosi impendulo yesizwe.

Yase ithi kuye: “Ngizogubuzela ngefu, ngisondele kuwe ukuze isizwe sizibonele, sizizwele ngikhuluma nawe; inhlonipho yaso yande, sikwazise ngalokho.”

Waqhubeka wathi: “Phindela kubo ubalungiselele ukuzobona thina nawe sihlangabezana, sikhuluma siphendulana. Batshele bageze bagqoke kahle. Ngomhlomunye mina Mvelingqangi ngizobe ngilapha entabeni yaseSinayi ukuze bangibone bonke ngothi lwabo.  Dweba ke umngcele, uyibiyele kahle intaba ubadonsisise ngendlebe uthi: `Kungabikho ke osesuka eqa lowo mngcele ezama ukwenyukela phezulu entabeni!  Ofohlayo sekuyoba ùkufa kwakhe ke lokho!”

Nebala. Osukwini lwesithathu olulandela lokho lahloma kusa nje, izulu lalibi, laduma laqeqebula, umbani wadla lubi. Intaba kwasa nje yembethe elimnyama ifu leli. Kulowo mnyama nje kwezwakala kudazuluka icilongo sengathi lihlaba umkhosi. Lwabashaya kwabeqa uvalo abantu enkanjini.  Wabakhipha kunjalo uMosi, wathi abayohlangabezana neNkosi entabeni.

Baphuma, bahamba bafike bema esithendeni sayo intaba. Yayimungwé yintuthu nxa-zonke; ingani phela uNkulunkulu wayesehlile, waqhwakela kuyo – ehla ngelangabi elikhulu.  Yaphothana yahoshekela phezulu intuthu wena owabona usi lusuka odengezini, kwangathi iyazamazama yonke intaba manje.   Lalilokhu lishilo icilongo; kuze kube sengathi selimpongoloza kakhulu ke manje.  Wamemeza uMosi, uNkulunkulu waphendula ngokuduma kwezulu.

*

Weyesesikhokhela isizwe sakhe uSmakade, esinika imithetho nemiyalelo, ethi:

“NgiyiNkosi, uNkulunkulu wakho. Ngakukhulula ebugqilini, eGibhithe.  Ungakhonzi amanye amakhosi  – abanye onkulunkulu -; khonza  mina ngedwa nje!

*

“Ungathi usuka bese uveza umfanekiso osuyobizwa ngami; namfanekiso wanoma yini esemkhathini phezulu, emhlabeni phansi, nasemanzini emathunjini omhlaba othi usuka ube usukhulekelwa. (Ngigcizelela kanjalo nje ngoba) mina ngiyiNkosi, uNkulunkulu wakho, nginesikhwele – angifuni ukubhanqwa; uyothanda mina ngedwa nje!  Ongifulathelayo nochukuluzana nami, mdala yimi!  Ngimjezisa ngiphindelela;  ngimjoke ngize ngikhiphele isibhongo kubantwabakhe nakubazukulu nasebantwaneni babo.  Kodwa ongithandayo nohambisana nenkokhelo yami, ngiyomazisa ngimsingathe yena nenzalo yakhe izizunkulwane eziyizinkulungwane ezingaqedwa.

*

“Ungalibizabizi nje igama leNkosi, uNkulunkulu wakho, ungacabangisisanga kahle ukuthi ulibizelani. Ngiyomjezisa wonke ongalihloniphi igama lami.

*

“Ungalukholwa usuku lokuphumula; ngolweNkosi. Ezinsukwini eziyisithupha evikini unesikhathi esanele sokusebenza, ufeze yonke imininingwane ebhekene nawe.  Usuku lwesikhombisa ke lona kufanele kube ngolokuhlaba ikhefu; ùsuku oluqondene neNkosi uNkulunkulu wakho. Ngalolu suku ke ungasebenzi; nabantwabakho nezigqili zakwakho nemfuyo ngisho nowokufika oqube kwakho – akusetshezwa!  Ezinsukwini eziyisithupha iNkosi yadala izulu nomhlaba nakho konke okuphilayo. Ngosuku lwesikhombisa yaphumula.  Yayisilubusisa ke lolu suku, yaluqoka lwabaluleka.

*

“Yazisa uyihlo nonyoko! Usuyohlala kade ezweni iNkosi, uNkulunkulu wakho, ekunika lona.

*

“Ungabulali muntu!

*

“Ungaxabanisi wehlukanise abantu bezigananele!

*

“Ungakulokothi okungesikho okwakho!

*

“Yeka amanga!

*

“Ungazami ukuzuza okungokwabanye – umfazi womunye, isigqili sakhe, inkomo noma imbongolo yakhe, nanoma yini nje ke okungeyakhe.”

*

Bathi abakwaIzrayeli ngokubona ukubanika nokuzwa ukuduma kwezulu nokumpongoloza kwecilongo nokushunqa kwentaba, bangenwa ùkwesaba, bema buqama beqhaqhazela, abasondela. Base bethi kuMosi: “Akukhulume wena nathi manje; sizokulalela!  Sizobhubha phela manje uma sekuzosuka uSmakade uqobo kube nguye osekhuluma nathi !”

Imibono nemibuzo: 0 »