Yasihlenga isizwe sayo iNkosi olakeni lwabaseGibhithe –

31.10.2014
INkosi yasiweza ngelibanzi isizwe sayo

Yasihlenga isizwe sayo iNkosi olakeni lwabaseGibhithe –

yasiweza ngelibanzi

uEksodusi 14

(Emlandweni wesizwe sakubo, abakwaIzrayeli basazisa kakhulu isenzo sikaNkulunkulu wabo sokubahlenga olakeni lwabaseGibhithe, abaweze ngelibanzi, baphephe nasekuweleni kwabo ulwandle bebaleka. Yingakho nje ke isematheni lendaba kubo kuze kube namhla lokhu; ixoxwa iphindisiswa, inandiswe yelulwe ifinyezwe laphaya nalaphaya. 

Abadala babethi ulwandle kwaqhamuka umoya omkhulukazi uvela empumalanga walufuqela nxanye, womisa indlela yokuwela; muva nje ke kodwa sekuthiwa kwavela indlela edabula phakathi nolwandle, lwaklayeka phakathi, amanzi ema nxa-zombil injengodonga. 

Ebhaybhelini isihlangene lemibono yomibili yaba ndaba-nye. Lolulwandle okukhulunywa ngalo akuqinisekile ke nokho ukuthi luphi namuhla). 

Usezisola ke manje uFaro nondundankulu bakhe uma sebezwa ukuthi abakwaIzrayeli bahambé ngempela; wathi “Sibadedeleleni nje nempela? Awubheke ke manje asisenazigqili!”

Wathi uFaro akuboshelwe bajahwe, balandwe. Zonke izinqola zempi wathi azilungele ukuhlasela; zingasali neze lezi ezingamakhulu ayisithupha zikakhukhulela-ngoqo.  Kuleyonaleyo nqola kwagibela izinsizwa ngantathu.  USmakade wamyeka nje uFaro akamkhuza ekuxhamazeleni kwakhe edlala ngegeja kuziliwe.  Amabutho alo lonke elaseGibhithe ngothi lwawo abathungatha aze abathola abakwaIzrayeli; abafica bephumule ngasolwandle eduze kwase Phi-Hahiroth maqondana naseBhaal-Tsefon.

Kwasuka esinamathambo abakwaIzrayeli sebebona amabutho kaFaro eqhamuka, eqondé kubo; bashweleza, bememeza iNkosi yabo. Baphendukela kuMosi, bamthethisa bemsola bethi: “Wowu! Waze wasenzakalisa ke Nsizwa, wasiholela ophathe!  Akukho mangcwaba yini eGibhithe ungaze uzosibulalisela lapha nje?  Wawungenwe yini nje nempela usiheha,usiholela ehlane, usikhipha eGibhithe sizihlalele kahle kanjeya?  Asikutshelanga ukuthi siyeke phansi thina, siqhubeke sizikhonzele, sizihlalele ngoxolo?  Wowu!  Kwakuyoba ngcono kabi ukuqhubeka sizihlalele ebugqilini eGibhithe kunokuba sizofela lapha ehlane!”

UMosi wema nje ekutheni: “Qungani isibindi, ningesabi. Thulani nje, nizobona ukuthi uSmakade uzokwenza isimanga esingakanani, anophule niphephe olakeni oluzayo.  Babhekeni nibagcine, nampa beza abaseGibhithe!  Uzonilwela yena mathupha uSmakade; ningakhathazeki nina!”

Wathi uNkulunkulu kuMosi: “Kwangathi umaphaphu aphezulu nje? Yala abakwaIzrayeli uthi abaqhubeke nohambo manje; wena ke thatha ubhoko lwakho uluphakamise phezu kwamanzi olwandle. Luzoklayeka phakathi, bawele nje abakwaIzrayeli behamba endleleni eyomileyo.

“AbaseGibhithe ngizobenza baphenduke izilima ekushisekeleni kwabo ukunihlasela, ngibayeke nje baqhubeke, banilandele. Ngizothi ngisuka ke ngikhombise ubuqhawe nokuhlabana okungakaze kubonwe, ngimnqobe uFaro nawo onke amabuto akhe ngothi lwawo.  Azongifunda angiqonde amaGibhithe namuhla!”

Welula ingalo uMosi phezu kwamanzi olwandle. INkosi yawakhukhulela nxanye amanzi ngomoyakazi owawuqhamuka empumalanga, owahhusha ubusuku bonnke kwaze kwasa. Ulwandle lwaphenduka umgwaqo; adabuka phakathi amanzi, baziwelela nje abakwaIzrayeli endleleni eyomileyo. Nxa-zombili amanzi ayemi njengodonga.

Abasukela amaGibhithe, ebajaha. Izinqolakazi zempi osondonzima bakakhukhulela-ngoqo namabutho onke kaFaro abahlala ezithendeni.

Yathi iNkosi kuMosi: “Phinda ke welule ingalo phezu kwamanzi, luzobuyela ndawonye ulwandle, lubagwinye.”

Welula ingalo uMosi. Lwawamimilita onke amabutho kaFaro ulwandle nezinqolakazi zawo nazo zonke izikhali ezaziphethwe, akwasala namunye nje.  AbakwaIzrayeli bona babewelé, behamba endleleni eyomileyo, badabula phakathi naphakathi kolwandle, amanzi emi ngapha nangapha okobonda.

Wabahlenga kanjalo ke uSmakade abakwaIzrayeli ngalolo lusuku olakeni lwabaseGibhithe. Kuthé lapho abakwaIzrayeli sebebona izidumbu zabaseGibhithe ogwini, kwaphinde kwabacacela ukuthi nguSmakade ngamandla akhe obanqobele.  Baqala manje ukumazisa uNkulunkulu nokungathi bayamethembathemba noMosi lo.

 

 

Imibono nemibuzo: 0 »