Qagela !

31.10.2014
Qagela !

Zihlolahlole-nje uzivivinye ngolwazi kwezeNkolo

Uhlelo lweViyo leziKhuthali

oBanjiswaneni lokuHumusha

nokuBhala kabusha iBhaybheli ngesiZulu

(biblia zuluensis)

 >> https://www.biblia-zuluensis.de/

           31.07.2010

Imibuzo: 

1. Bafa ngasizathu sini oHananiya noSafira?

A. Yiphika

B. Uphuzo

C. Yigciwane

D. Ukukhwabanisa

2. Ngubani kokuxoxwa ngaye kwezeNkolo owayefuna ukuzithengela amandla kaMoya?

  1. nguKhayini
  2. nguJuda
  3. nguSimoni
  4. nguMaqhamsela

3. Kuphi lapho abalandeli bakaJesu babizwa khona okokuqala ngqa ngokuthi bangamaKhristu?

  1. eBethlehema
  2. eJelusalema
  3. eAntiyokhi
  4. ePitoli

Impendulo eshaya emhlolweni:

  1. Bafa ngasizathu sini oHananiya noSafira?

D. Ukukhwabanisa

Umxoxi wendaba esahlukweni sesihlanu encwadini yeZenzo zabaPhostoli ubika ngenqubo yobuqotho nokwethembeka eyayikhuthalelwe kakhulu ngalezo zikhathi: UHananiya wayekade ethengise isiqeshana sendawo okwakukade kungeyakhe, wedlulisela eBandleni ingxenye engaphansi kwesilinganiso okwakuvunyelwene ngaso. UMphostoli uPethro uthi uma embuza uHananiya ngalokho, waphuma umphefumulo khona lapho – mhlawumbe ngenxa yokwethuka novalo ayenalo, noma-ke kwase kuyisijeziso esisheshayo sona leso.  Ngokunjalo nakumkakhe uSafira okusoleka ukuthi umyeni wakhe wayemlumé indlebe, basophisana ukuyigcina iyisifuba sabo eyomnikelo ababewugodlile bengawedluliselanga njengemfanelo.

2.   Ngubani kokuxoxwa ngabo kwezeNkolo owayefuna ukuzithengela amandla kaMoya?

nguSimoni

Esahlukweni sesiphohlongo (8) encwadini yeZenzo zabaPhostoli kuthiwa kwathi uma uSimoni, owayengumenzi wemilingo, ebona ukuthi uMoya wawehla wemukeleke uma abaphostoli umuntu bemkhulekela ngokumbeka izandla, wakhipha imali wathi akanikwe naye bo. Wayezimisele ukuzithengela amandla kaMoya uSimoni.  Muva nje-ke selokhu kwasungulwa iNkolo yobuKhristu, sekwejwayeleka ukumbeka izandla owethweswa isikhundla esithile eBandleni – okuyaye kuthiwe-ke `ukumSimona´ (wenziwa `esikaSimoni´) – nòma-ke singakhishelwa mali.

3.  Kuphi lapho abalandeli bakaJesu babizwa khona okokuqala ngqa ngokuthi bangamaKhristu?

eAntiyokhi

Kweseshumi nanye (11) isahluko, evesini lamashumi amabili nesithupha (26) kweyeZenzo zabaPhostoli kuthiwa kwakuseAntiyokhi (namuhla lapho sekuseThekhi/Turkey khona) lapho abalandeli bakaJesu babzizwa khona okokuqala ngokuthi bangamaKhristu. Ngokusho kwebhaybheli wayekade ezalelwe eBhethelehema uJesu lowo, wagwetshwa wabulawelwa eJelusama; waziswa ekhonzwa emhlabeni jikelele – ngisho nasePitoli!

Bheka lapha, uxoxele nabanye, nithintane nathi, sibambisane:   >> https://www.biblia-zuluensis.de/

Imibono nemibuzo: 0 »