kwachitheka igazi

19.02.2014
kwachithek' igazi

uGenesisi 4

UAdam usemkhulelisa-ke umkakhe uEva; sebezibula ngendodana unina azibongela ngayo, athi: „Ngisizwé nguSmakade wangipha indodana!“ Bayiqamba-ke elithi nguKhayini.

Dukuduku sebelamanisa ngendodana futhi; yona-ke bayetha elithi nguAbela. UAbela wakhula waba nemfuyo nekhono ekuzingeleni; uKhayini waba ngumlimi.

Langa limbe uKhayini usethula umnikelo wefutho lasezivandeni zakhe kuNkulunkulu. Wenza kanjalo noAbela: Wakhetha amazibulo emazinyaneni akhe, wawahlaba, wethula phambi kweNkosi imibengo emihle nenonileyo.

UNkulunkulu wamthokozela uAbela ngomnikela wakhe; uKhayini nowakhe akamnaka. Washada nonwabu uKhayini!

Usebuza-ke uNkulunkulu, ethi: “Uxhukuleleni? Kukhona yini okusophile? Uma uhlosé ukwenza okuhle, ngabe wesese nasebusweni; kanti-ke uma usongele ukwenza okubi, imidlinzo emibi ikwenza uhlale uphukule. Ungavumeli ukunqotshwa yimidlinzo emibi.”

Kulezo zinsukwana nje-ke usethi uKhayini kumna wakhe: “Ake selule izinyawo, ngikukhombise izivande zami.”

Bathé bengaphumela ehlane, wamjuma, wafa khona lapho.

“Uphi umna wakho uAbela?” kubuza uNkulunkulu.
“Wambuza kimi!?” kuphendula uKhayini ezimangalisa. “Weluswa yimi yini kanti umzingeli lo?”
“Ùkwenzelani lokhu?” kubuza uNkulunkulu.
“Uyalizwa igazi lomna wakho limpongoloza linginxusa, licela impindiselo? Usuzethwesé isiqalekiso ngalesi senzo: Sekuyothi noma uthi uyalima, phinde isivuno! Umhlaba usuwuchelé ngegazi lomna wakho olichithileyo; ngakho kufanele uphume uphele kuleli, uduke nezwe ube ùmhamb’ uma!”

Usezikhalela-ke uKhayini eNkosini, ethi:
“Sinzima lesi sijeziso. Ùngixosha ezweni elinothileyo; ùngiqhelisa kude nawe. Uma sengingumalal’ epaypini nje-ke, ngehla ngenyuka ngingenabani, sengingabulawa-nje nanoma ngubani kuphelele lapho!”

“Cha-ke lapho!” kuphendula uNkulunkulu:
“Othinta wena uyojeziswa kasikhombisa!”
Wayesembeka uphawu njalo-ke uKhayini esiphongweni ukuze wonke ohlangana naye azi ukuthi: uKhayini yiphuphu leNkosi. Waphuma waphela- ke uKhayini; wagcina akhé empumalanga nase-Ideni, ezweni laseNodi.

Imibono nemibuzo: 2 »

Imibono nemibuzokwachitheka igazi«

  1. Cha, zihlobo ngiyamuzwa uKhayini. Kodwa kunamaphutha amabili ekulobeni indaba yakhe:
    1. “Uma singingumla’epaypini…” Kuzofundeka kangcono uma nithi, “Uma sengingumlal’epayipini.
    2. “Waphuma waphel-ke …” Kungcono kugcwaliswe elithi, “Waphuma waphela…”