amaHubo

07.11.2014
kusinwa kudedelwana

AmaHubo yincwadi equkethe imithandazo nezingoma. Imisho nezingxenye zale mikhuleko nezinkondlo zasungulwa ngamagagu nochwepheshe abehlukene, zaqoqwa, zaqoshwa phansi iminyaka ngeminyaka eyizinkulungwane; kwakuthandazwa ngazo, zihlatshelelwa, kwaIzrayeli emandulo, zafakwa emtapweni wemibhalo yezenkolo.

Ziningi izinkondlo nemikhuleko nezingoma ezifuzé lezi ezitholakala ezingxenyeni ezehlukene zebhaybheli namuhla – kwelidala nakwelisha ithestamente. Abenkolo yobuJuda nanamuhla lokhu bathola encwadini yamaHubo amaningi amagugu akubo ayeyogcina ephelele emidlinzweni nasezifisweni ezazingenakugcwaliseka.

La maHubo siwahumushelé esiZulwini ngendlela evumela ukuthi laphaya nalaphaya sizishiye-nje izinhlamvu namagama athile engahunyushiwe, ezwakala ngolwimi lwawo lwendabuko, ulwimi lwesiHebheru:

  1. Kwangamashumi amahlanu nanhlanu [55] amaHubo kunamazwi avela esihlokweni, incazelo yawo engaqondisiseki. Angahumusheka ngokuthi “ngokomlawuli wabahlabelelayo” noma ngokuthi “kuMhlonishwa”. Baningi befunisela, bezama ukuthola umqondo wala mazwi, bagcine nabo ngezaba ezingagculisi.
  2. Ezikhaleni ezingamashumi ayisikhombisa nanye [71] kuvela uhlamvu oluthi “sela”. Lungathathwa njengophawu lokungenisa ingoma emfushanyana ehlala ingena ezikhaleni zehubo, kungenzeka kodwa ukuthi luchaza ukuthi awuphindwe lo mugqa okade uhlatshelelwa noma lusho ukuthi ibandla alikhothame, kukhulekwe. Kungenzeka ukuthi luluphawu lwekhefu.
  3. EHubweni lesishiyagalolunye endimeni yeshumi nesikhombisa [Hub 9,17] ngaphambi kohlambu oluthi “sela” kunegama elingahunyushwa kuthiwe “ingoma emfushanyana ehlatshelelwa ezikhaleni”. AmaHubo kwakuvame ukuthi ahlatshelelwe ephelekezela yiziginxi ngezigubhu; yingakho-ke kwakuqoshwa phansi ukuthi kudedelwana kanjani, nini.

Izihloko zafakwa muva-nje; ziqukethe imininingwane ephathelene nendlela okufanele kuhlatshelelwe ngayo, kokunye zizama ukukhumbuza abahlabelelayo ukuthi leyo nkondlo yayiqanjwé ngubani, kwenzé njani.

Okuqukethwe

Le nqolobane yamaHubo ayihleliwe ngokulandela ekuqukethe, iyizigamu ezinhlanu – mhlawumbe kulingiselwa izincwadi ezinhlanu, oGenesisi noEksodusi noLevithikhusi noNumeri noDutheronoma, ezisemqulwini UNCWADI-NHLANU – okuyileso naleso sigamu samaHubo siphetha ngamazwi endumiso (Hub 41,14; 72,18-19; 89,53; 106,48; 150,6).

Kulolu hlu amaHubo ahlelwé ngakuqukethe nangesisusa:

awendumiso

ngomusa nokwethembeka kukaSmakade

92; 103; 111; 113; 117; 145

ngezenzo zikaSmakade ekudaleni nasemlandweni

8; 19; 29; 33; 65; 78; 89; 104; 105; 114; 146; 147

uSmakade, umbusi wezizwe

47; 48; 67; 76; 82; 93; 96-99; 146

imikhuleko ebunzimeni nasemweni ezibucayi

ekuguleni nasezingozini

6, 13; 22; 31; 38; 39; 41; 51; 69; 71; 86; 88; 130

ezinzondweni nakwezombango nothuthuva

3; 4; 5; 7; 17; 26; 27; 28; 35; 42/43; 52; 54-59; 64; 70; 94; 102; 109; 120; 140-143

olakeni nasebunzimeni ngesomiso nendlala nezikhukhula

44; 60; 74; 77; 79; 80; 83; 85; 89; 90; 125; 126; 137

ukucindezelweni nasekusongelweni nasekugqilazweni

9-12; 123; 129

kubongwa ukuhlengwa nokusindiswa eziwengwini nasebunzimeni

18; 22,22b-32; 32; 40; 66; 75; 107; 108; 116; 118; 124; 138

ekwethembeleni koPhezukonke

16, 23; 27; 36; 46; 52; 62; 63; 91; 131

isiqiniseko ngosizo lukaSmakade

91; 121

emikhosini kude naseduze

24; 68; 84; 95; 100; 115; 122; 134; 135; 136; 148; 149; 150

ezolwazi nemfundiso

ngempilo ngobuqotho nesimilo

1; 15; 19; 8-15; 34; 50; 81; 112; 119; 127; 128; 133

ngokushabalala kwezitha zoPhezukonke

14; 36; 37; 49; 53; 73

izinkondlo zaseSiyoni

46; 48; 87; 122; 132

ezeNkosi nezihutshelwa yona

2; 20; 21; 45; 61; 72; 101; 110; 132; 144

ezibikezela ngoKhristu

2; 22; 110

 

Imibono nemibuzo: 0 »