isiHlabelelo seziHlabelelo

08.11.2014
izithandani

Le ncwadi emfushanyana iyinqolobane yemisho nezinkondlo ezixoxelana nezihlabelelana yona izithandani ezimbili, zikhululekile zingenamahloni. Ukuthola inqolobane enjena ebhaybhelini kwakuvame ukungemukeleki ngesasasa kwabaningi endulo; nanamuhla baningi abangenelwa  ngamahloni nokuzinyeza uma kuvulwé le ncwadi.

Intshumayelo yale ncwadi ithi: Uthando luvela kuMdali; izithandani zidumisa uMdali.

IsiHlabelelo seziHlabelelo sizwakala siyisaho esenanela umbiko wokuphethwa kwendalo yezulu nomhlaba esahlukweni sesibili kuGenesisi endimeni yamashumi amabili nantathu kuya kweyamashumi amabili nanhlanu (Gen 2,23-25). Uthando lwezithandani lungumfanekiso wothando loMdali ethanda isizwe sakhe (Jer 2,2; Ez 16; Hos 1-3) nolukaJesu ethanda ibandla (Efesu 5,25.31-32).

Ekuhumusheleni esiZulwini sizamé ukuyihlela le ncwadi, sakha imisho ngendlela engezwakala kangcono kunendlela elotshwé ngayo ngolwesiHebheru, lapho kungabonakali khona ukwehlukana kwemisho ngabakhulumi bayo, kungekho nazimpawu zokuhlela izindima.

Imibono nemibuzo: 1 »

Imibono nemibuzoisiHlabelelo seziHlabelelo«