uHezekhiya

20.11.2014
amakhosi kwelakwaJuda nakwelakwaIzrayeli

 Eminyakeni elishumi ephakathi kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa kuya kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo [597 – 587 ph.Khr.] kwakunezehlakalo ezasiguqula zasiguqulisisa isimo kwelakwaJuda naseJerusalema. Selokhu kwasuka ngowamakhulu ayisithupha nane phambi kwale nkathi esiphila kuyo [604 ph.Khr.] yayilokhu iphikelele inkosi yakwelaseBhabhiloni uNebukhedneza, eyayiseyintsha, ikhuthele, lonke leli laseSiriya nelasePhalestina ukuliphanga, ilifake phansi kombuso wayo.

Kwathi bethi bayazama ababusi bakwelakwaJuda, belekelelwa ngabaseGibhithe, ukuwududulela emuva kwelakubo owaseBhabhiloni, wafika qathatha iNebkhedneza namabutho akhe eJerusalema ngonyaka wamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyo [597 ph.Khr.], bagcina behluliwe. Wathi umbusi wakhona uJoyakhini nengxenye enkulu yabahlonishwa bakhona ababanjwe, baqhutshwe, bayodingiswa kwelaseBhabhiloni; wabeka umnewabo kayise kaJoyakhini, uZedekhiya, esikhundleni sokuba ngumbusi kodwa-ke ongaphansi kombuso wakwelaseBhabhiloni. (2 AmaKhosi 24,1-17)

Kulabo ababeqhutshelwé ekudingisweni kwakunomphristi uHezekhiya. BekwelaseBhabhiloni wemukela ubizo lokuba ngumphrofethi (bheka encwadini uHezekhiya, izahluko 1 – 3). Wayephila, eshumayela kuphela-nje kulabo ayedingiswé kanye nabo kulelo; isimo emuva eJerusalema sasingasuki engqondweni, sengathi usibona ngamehlo.  Entshumayelweni yakhe kuneziwombe ezimbili ezibonakalayo:

Esikhathini esiphakathi kowamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nantathu kuya kowamakhulu amahlanu namakhulu ayisishiyagalombili nesikhombisa phambi kwale nkathi esiphila kuyao [593-587 ph.Khr.] okwakuyisikhathi esiya ekunqotshweni okokuphela nasekubhidlizweni kweJerusalema, umemezela ukuthi asiseyukuvimbeleka isinqumo soPhezukonke sokujezisa lo muzi weziphambeko, iJerusalema. Uphikisana nezaba zeze zabasekudingisweni, abahlala bezikhohlisa, bethi uSmakade akasoze alibukelele iJerusalema, abathembele-nje ekutheni bazokwazi ukushesha baphindele khona. (Hezekhiya 1 – 24)

Emva kokunqotshwa kweJerusalema nokubhidlizwa komuzi wonke nethempeli, yaguquka manje inkonzo yomphrofethi. Manje-ke usethunywé ukuzoduduza, asimamise abahlalele ovalweni, abalungiselele isiwombe esilandelayo oPhezukonke azophinda kuso akhombise amandla akhe, okuyoba yisisekelo sokwakhiwa kabusha kwelakubo (izahluko 33-48).  Uguqukokazi olulindelwé ulweneka ngomfanekiso wakhe omangalisayo wokuvuswa kwamathambo (37,1-14).

Intshumayelo kaHezekhiya iqakambisa ukubabaza kwenhlonipheko nenkululeko yoPhezukonke yokuzijuba nokuzilawulela ngokwentando yakhe. OPhezukonke uzehlukele-nje geqe ontwini – uzimele, ungcwele emfihlakalweni engaqondakali.  Akungoba enesihe nesihawu, kodwa ngenxa yenhlonipheko nobukhosi bakhe, ukushisekela kwakhe isizwe sakhe. (Hez 36,22)

Ezehlukweni zokugcina zale ncwadi, uHezekhiya uvela nomfanekiso kaIzrayeli oMusha, umfanekiso ohambisana ncamashi nendela abaphristi ababecabanga ngayo (izahluko 40-48). Lo Izrayeli oMusha akhuluma ngaye, umbona eyibandla elisha, elikhethwé lehlukiswa kuzo zonke ezinye izizwe, labekwa langunga ithempeli.  Okuningi okuphathelene nalo mqondo, kwedlulela emfanekisweni wakhe „weJerusalema eliSha“, okwahamba kwahamba wedlulela kuJohani nasemibonweni yakhe encwadini esekugcineni nebhaybheli (isaMbulo 21-22).

Okuqukethwe

Ubizo lukaHezekhiya ebuphrofethini  (izahluko 1-3)

Isahlulelo soPhezukonke ngeJerusalema  4-24

Isahlulelo soPhezukonke ngababezizwe  25-32

Umphrofethi – ingqapheli  33

Ukophulwa nokuhlengwa kukaIzrayeli  34-39

Ithempeli kwaIzrayeli omusha 40-48

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  ikhasi 865; https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/284-uhezekhiya/

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »