uHabakhukhu

28.11.2014

UHabakhukhu kwakungumphrofethi kuye izwi loPhezukonke elingafikanga ngokuzuma njengenhlalayenza kwabanye abaphrofethi; walilindela elokhu ezobana noSmakade, embelesele ngemibuzo nangemikhuleko. Ngalokho-ke yena waziselwa inkonzo kwabanye abaphrofethi evela emkhulekweni wabo bekhulekela isizwe sakubo kuSmakade (bheka: uAmose 7,2.5; uJeremiya 7,16 nezindima ezihlobene nalezo).

UHabakhukhu wayephila eshumayela ngenkathi abaseBhabhiloni – emva kokunqoba kwabo abaseGibhith ngaseKharkhemishi kowamakhulu ayisithupha nesihlanu phambi kwale nkathi esiphila kuyo [605 ph.Khr.] – beviva, bephokophele ukubusa umhlaba jikelele. Ubudlova babo bamkhathaza emphefumulweni umphrofethi, kwamdlinzisa kanzulu ngesandla sikaSmakade ekubuseni umhlaba. EJerusalema uHabakhukhu wayentanganye nomphrofethi uJeremiya.

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  Seite 970; https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/284-uhezekhiya/

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »