uZefaniya

28.11.2014
uZakhariya

Ukuphila nokushumayela kukaZefaniya, umphrofethi, kwakungesikhathi sokubusa kwenkosi uJoshiya kwaJuda okwakusuka kowamakhulu ayisithupha namashumi amathathu nesishiyagalolunye kuya kowamakhulu ayisithupha nesishiyagalolunye phambi kwale nkathi esiphila kuyo [639-609 ph.Khr.] (bheka: uZefaniya 1,1). Isimo nezigigaba akhononda ngazo esahlukweni sokuqala nakwesesithathu (uZefaniya 3,1-8) zisolisa sengathi wayephila eshumayela ngaphambi kwemizamo yokuxegisa izibopho eyenziwa nguYoshiya – owathatha ubukhosi eneminyaka eyisishiyagalombili-nje [8] yobudala – kusukela ngowamakhulu ayisithupha namashumi amabili nesishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [628 ph.Khr.] eyaze yabonakalisa inguquko emva kokuphinda kutholakale komqulu wemithetho (622 ph.Khr.) (bheka: 2 amaKhosi 22-23).  Lesi simo nalezi zigigaba zihambisana nomthetho-sisekelo owashiywa ubekwé yinkosi uManase ekukhothameni kwayo (622 ph.Khr.) owayekade ekhuthalele ukuthobela ukubuswa ngabaseAsirya (bheka: 2 amaKhosi 21). Kuyacaca ukuthi uZefaniya wayephila eshumayela esikhathini esiphakathi kwesikaNahumi nesikaJeremiya. Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  Seite 973; https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/284-uhezekhiya/ © Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »