uZakhariya

28.11.2014
kuyazifanela-nje

UZakhariya, umphrofethi, wayephila eshumayela ngasikhathi sinye noHagayi eJerusalema kwabakwaJuda ababebuyé ekudingisweni kwelaseBhabhiloni, ngokusho kwamazwi akhe aqoshwé phansi okwakusenkathini ephakathi kowamakhulu amahlanu namashumi amabili nowamakhulu amahlanu neshumi nesishiyagalombili phambi kwale nkathi esiphila kuyo [520-518 ph.Khr.] (uZakhariya 1,7;  7,1).  Ngentshumayelo yakhe nangemibono yakhe (uZakhariya 1,7 kuya ku 6,8) ubikezela kwababuyé ekudingisweni inguquko esimweni abakuso, ubagqugquzela ukuthi baphenduke, bashiye phansi ukungalungi nenkohlakalo. Ngaleli zwi lakhe wabasiza, wabaweza ebunzimeni bemicabango nemidlinzo eyayinzima (bheka: uEzra 5,12).

Le nguquko ayibikezelayo yayiphelekezelana nezenzo nezingqinamba zeziphathimandla ezimbili – kwezombusazwe nakwezenkolo (umphristi nenkosi; esahlukweni sesine). UZakhariya naye wayebona njengoHagayi ukuthi inxusa lombuso wasePhereshiya kwelakwaJuda, uSerubhabhela, nguyena mbusi okwethenjelwe ukuthi uyosihlenga isizwe asilethele inkululeko; okwathi nangemuva kokudeda kukaSerubhabhela esikhundleni abekuso (ngezizathu esingazazi), wayelokhu elindele uZakhariya ukugcwaliseka kwethemba lakhe maduze-nje (uZakhariya 6,9-15).

Esahlukweni sesishiyagalolunye singeniswa esikhathini uAlekzanda omKhulu ethatha umbuso okwakuseminyakeni engamakhulu amane ngaphambi kwale nkathi esiphila kuyo [400 ph.Khr.] (uZakhariya 9-13).  Izahluko ezilandela lapho lapha encwadini kaZakhariya ziyintshumayelo yobuphrofethi yangezikhathi ezalandelayo, eyajotshelelwa emazwini kaZakhariya njengoba kwenziwa nakwekaJeremiya (uJeremiya 40-66).  Lezo zintshumayelo zibikezela ngombusi olindelwe woxolo, nokwazisana nokubonelelana (uZakhariya 9,9-10), ziphinde zikhulume zisebenzisa imifanekiso engaqondakalisisi, zikhuluma ngenhlupheko lowo mbusi ayokwedlula kuyo (izahluko 11-13), okuthi esahlukweni seshumi nane zivale ngombono wokophulwa nokuhlengwa nokucandulwa kabusha kweJerusalema.

Okuqukethwe

Okwakuboniswa uZakhariya  (izahluko 1-6)

Okuphathelene nokuzila nokuvuselelwa kwesakhiwo sethempeli  7-8

Ukuhlengeka okuzayo kweJerusalema  9-14

 

Umtapo: Biblia Hebraica Stuttgartensia 2. Auflage; Die Lexikon-Bibel. ISBN 3-438-01653-2  Seite 979; https://www.biblia-zuluensis.de/ezisematheni/284-uhezekhiya/

© Ben Khumalo-Seegelken, http://www.benkhumalo-seegelken.de/

Imibono nemibuzo: 0 »